OBEC DOLNÉ DUBOVÉ

 

 

 

   V š e o b e c n é    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e

 

Obce Dolné Dubové

 

č. 5/2016

 

o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Dolné Dubové

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové  na základe ust.§ 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v vvdáva toto VZN.

 

 

 

Článok 1

 

Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vydáva obec Dolné Dubové

 

1.      s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd akumulovaných na území obce Dolné Dubové

 

2.      za účelom ochrany životného prostredia, najmä povrchových a podzemných vôd.

 

3.      ktorým sa určuje postup pri zriadení kanalizačnej prípojky a odvádzaní odpadových vôd.

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý pôvodca odpadovej vody na území obce Dolné Dubové.

 

 

 

Článok 2

 

Základné pojmy

 

 

 

1.Pôvodcom odpadovej vody je správca (vlastník, užívateľ) nehnuteľnosti ( byt, bytový dom,

 

 

 

rodinný dom, podnikateľský objekt, zdravotnícke zariadenie, školské zariadenie a iné objekty),

 

 

 

v ktorých sa  odpadová voda vytvára.

 

 

 

2.Verejná kanalizácia je vodohospodárskym dielom a je to súbor objektov a zariadení na

 

 

 

odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd z obce.

 

 

 

3.Kanalizačná prípojka je potrubie, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta vyústenia

 

 

 

vnútornej kanalizácie, až po zaústenie do stokovej siete verejnej kanalizácie.

 

 

 

4.Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej

 

odpadovej vody, vyprázdňovaná zvyčajne fekálnym vozom.

 

 

 

5.Užívateľom žumpy je jej vlastník, pokiaľ sa hodnovernými dokladmi, napríklad nájomnou

 

zmluvou, nepreukáže, že jej užívateľom je iná osoba.

 

 

 

6.Splašková odpadová voda je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského

 

metabolizmu a činností v domácnostiach, vypúšťaná z kuchýň, z kúpeľní, záchodov

 

a z iných podobných zariadení.

 

 

 

7.Čistiarňou odpadových vôd (ďalej len ČOV) je súbor objektov a zariadení na čistenie

 

 

 

odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do

 

 

 

podzemných vôd alebo pred ich iným použitím.

 

 

 

Článok 3

 

Zneškodňovanie obsahu žúmp

 

 

 

1. Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy.

 

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo

 

vyvážať obsah žumpy:

 

a) do povrchových vôd a do podzemných vôd,

 

b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,

 

c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,

 

d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné

 

plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

 

3. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné

 

náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa a

 

v súlade s platnými predpismi.

 

4. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to

 

určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

 

5. Užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po

 

dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a to osobou na to oprávnenou.

 

Na vyžiadanie orgánu štátnej správy a poverených zamestnancov obce Dolné Dubové

 

musí preukázať likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd z domácnosti.

 

6. Pri kontrole dokladov – evidencie o vývoze obsahu žumpy sa porovnáva vyvezené

 

množstvo obsahu žumpy so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu

 

pitnej vody z verejného vodovodu alebo stanoveným v súlade s osobitným predpisom. *1)

 

 

 

*1 ) Vyhláška MžP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstvá vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

 

 

 

Článok 4

 

Zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

 

 

 

1.Obec Dolné Dubové zabezpečuje podmienky na odvádzanie odpadových vôd výstavbou verejnej kanalizácie.

 

 

 

2.Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie, a tiež vytvárať predpoklady pre odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd v súlade s podmienkami v obci na to vytvorenými.

 

 

 

3.Pôvodca odpadových vôd je povinný nehnuteľnosti, v ktorých odpadové vody vznikajú, pripojiť na verejnú kanalizáciu.

 

 

 

4.Na území obce Dolné Dubové je zakázané likvidovať odpadovú vodu vylievaním, vypúšťaním cez akékoľvek zariadenia na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckych vzťahov k týmto pozemkom.

 

5.V prípade, že pôvodca neodvádza odpadové vody do verejnej kanalizácie, musí na požiadanie orgánov obce predložiť doklady o likvidácii odpadovej vody prostredníctvom iného ekologického zariadenia slúžiaceho na uvedený účel.

 

 

 

                                               

 

Zriadenie kanalizačnej prípojky

 

1.Kanalizačná prípojka sa zriaďuje pre každý rodinný dom alebo iný objekt samostatne.

 

 

 

2.Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len rodinný dom alebo iný objekt, v ktorom je vybudovaná vnútorná kanalizácia.

 

 

 

3.Na zriadenie kanalizačnej prípojky je potrebný súhlas správcu kanalizácie a stavebné povolenie stavebného úradu v zmysle zák. č.50/1976 (stavebný zákon). Na zriadenie kanalizačnej prípojky realizovanej zároveň s výstavbou verejnej kanalizácie postačuje len súhlas správcu kanalizácie.

 

 

 

 

 

Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

 

1.Do verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať odpadové vody len  z jedného zdroja a to z verejného vodovodu. Odpadové vody z iných zdrojov (dažďové vody, studne, septiky, žumpy a iné) nie je dovolené do verejnej kanalizácie vypúšťať.

 

 

 

2.Do verejnej kanalizácie sa ďalej nesmú vypúšťať látky, ktoré nie sú odpadovými vodami:

 

a)      infekčné, rádioaktívne látky a iné látky ohrozujúce zdravie človeka

 

b)      látky narušujúce materiál kanalizačnej siete alebo čistiarne odpadových vôd

 

c)      látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej sieti

 

d)     horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vytvárajú horľavé a výbušné látky

 

e)      nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vytvárajú jedovaté látky

 

f)       pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny

 

g)      soli, použité v zimnej údržbe komunikácií, v množstve presahujúcom v priemere za toto obdobie 300 mg/l

 

h)      uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/l

 

i)        ropa a ropné látky

 

j)        močovka, hnojovka, odpad z chovu domácich zvierat, slama, siláž, lístie zo stromov a konáre, stavebná suť, hrubý domový odpad a pod.

 

 

 

3.Ak má správca kanalizačnej siete podozrenie, že pôvodca vypúšťa do verejnej kanalizácie odpadové vody a látky, ktoré sa  do verejnej kanalizácie nesmú vypúšťať, je pôvodca odpadovej vody povinný umožniť kontrolu na výusti do verejnej kanalizácie.

 

 

 

4.Množstvo vypúšťaných odpadových vôd zodpovedá množstvu dodanej vody z verejného vodovodu a meria sa meračom spotreby vody.

 

 

 

5.V prípade, že množstvo odpadových vôd nebude možné určiť podľa bodu 4., správca kanalizácie určí množstvo odpadovej vody podľa ročných smerných čísel spotreby vody

 

v zmysle Vyhlášky č. 397/2003 Z.z.

 

 

 

Odplata za odvádzanie odpadových vôd

 

1.Pôvodca odpadových vôd je za ich odvádzanie verejnou kanalizáciou povinný správcovi kanalizácie platiť odplatu (ďalej len stočné).

 

 

 

2.Výška stočného sa určí súčinom množstva odvedenej odpadovej vody a ceny za 1 m3 odpadovej vody.

 

 

 

3.Cenu za odvedenie 1 m3 odpadovej vody určuje uznesením obecné zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov.

 

 

 

4.Základom pre výpočet stočného je množstvo odobratej vody podľa účtovného dokladu vystaveného správcom verejného vodovodu, ktorý je povinný pôvodca odberných vôd predložiť na Obecný úrad v Dolnom Dubovom.

 

 

 

5.Stočné sa uhrádza za obdobie totožné s obdobím úhrady za odber vody z verejného vodovodu.

 

 

 

6.Splatnosť stočného je do 14 dní po obdržaní účtovného dokladu za odber vody, v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dolnom Dubovom alebo na účet obce.

 

 

 

7.V prípade neúhrady budeme postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

 

    

 

 

 

Článok 5

 

Zneškodňovanie odpadových vôd pomocou domovej čistiarne odpadových vôd

 

Domová ČOV je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami, t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Toto povolenie vydáva orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Prevádzkovateľ domovej ČOV je si povinný po uplynutí doby jeho platnosti zabezpečiť nové povolenie tak, aby bola povolená prevádzka zariadenia kontinuálne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 6

 

Kontrola a sankcie

 

1.Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce a

 

poverení zamestnanci obce. Na kontrolu sú oprávnené aj príslušné orgány štátnej správy v rozsahu ich pôsobnosti.

 

 

 

2.Ak občan poruší povinnosť stanovenú v tomto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č.

 

442/2002 Z. z.) dopúšťa sa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 331,00 €. Na prejednávanie priestupku je príslušný orgán okresný úrad odbor živ.prostredia.

 

 

 

3.Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosť stanovenú v tomto VZN (nadväznosť na § 23 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z. z.) dopúšťa sa správneho deliktu podľa § 39 ods. 1 písm. g) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596,00 €. Na prejednávanie priestupku je príslušný orgán okresný úrad odbor živ.prostredia.

 

 

 

4.Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku ukladajú pokuty príslušné orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.

 

 

 

5.Ak občan vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, dopúšťa sa priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. b) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 99,58 €. Príslušným orgánom na prejednávanie priestupku je okresný úrad odbor živ.prostredia.

 

 

 

6.Priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. j) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 99,58 €. Príslušným orgánom na prejednávanie priestupku je okresný úrad odbor živ.prostredia.

 

 

 

7.Ak občan poruší povinnosť stanovenú týmto VZN dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku v zmysle § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 33,00 €. Príslušným orgánom na prejednávanie priestupku je Obec Dolné Dubové.

 

 

 

Článok 6

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Dubové č. 2/2005

 

z 11. februára 2005 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dolné Dubové.

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

 

v Dolnom Dubovom  uznesením č. 33/2016 zo dňa 16.6.2016.

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

 

 

 

 

 

VZN Návrh - Vyvesené dňa: 31.5.2016

 

VZN Návrh - Zvesené dňa: 15.6.2016

 

VZN - Vyvesené dňa: 16.6.2016

 

VZN - Zvesené dňa: 30.6.2016

 

 

 

 

 

                                                                                                             Peter Bobek

 

                                                                                                             Starosta obce

 

 

 

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: