P O Z V Á N K A

 

 

 

 

 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať

 

v utorok  06.09. 2016 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

 

 

 

      Návrh  programu:

 

 

 

 1.  Otvorenie zasadnutia OZ

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3.  Voľba návrhovej komisie

 4.   Stanovisko kontrolóra obce k plneniu rozpočtu 1-6/2016

 5.   Plnenie rozpočtu 1-6/2016

 6.   VZN o podmienkach chovu a držania psov na území obce

 7.   Zš s Mš

 8.   Predĺženie nájmu RD č. 34

 9.   Investície obce

 10.   Rôzne

 11.   Diskusia

 12.   Návrh na  uznesenie

 13.   Záver

   

   

   

   

      

   

   

   

                                                                                        Peter Bobek

                                                                                        starosta obce

   

 

 

 

                                                                                    

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: