P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať

 

vo štvrtok  16.06. 201619.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

         Návrh  programu

 

 1.  Otvorenie zasadnutia OZ

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3.  Voľba návrhovej komisie

 4.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015

 5.   Záverečný účet za rok 2015

 6.   VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným staveb. odpadom

 7.   VZN o zneškodňovaní odpadových vôd

 8.   VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení

 9.   Stanovenie výšky nájmu pre p. Huttu

 10.   MŠ rekonštrukcia a oprava strechy

 11.   Rôzne

 12.   Diskusia

 13.   Návrh na  uznesenie

 14.   Záver

    

   

   

                                                                                        Peter Bobek

                                                                                        starosta obce

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: