N Á V R H

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Dolné Dubové toto

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

č. 1/2018

 

 

 

 

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

na území obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa:  23.októbra 2017

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci  Dolné Dubové dňa: ...........................

VZN nadobúda účinnosť dňa: ............................

 

 

 

 

 

I.časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ poplatok“) na území obce Dolné Dubové.

 

(2)  Obec Dolné Dubové na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a)     daň z nehnuteľností,

b)     daň za psa,

c)     daň za užívanie verejného priestranstva,

d)     daň za ubytovanie

e)     daň za predajné automaty,

f)      daň za nevýherné hracie prístroje,

g)     daň za jadrové zariadenie.

 

(3)  Obec Dolné Dubové na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

(4)  Správu miestnej dane a miestneho poplatku vykonáva obec Dolné Dubové na svojom území, ktoré tvorí katastrálne územie obce Dolné Dubové prostredníctvom Obecného úradu Dolné Dubové

 

II. časť

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

 

Článok 2

DAŇ Z POZEMKOV

 

 

       (1) Pre obec Dolné Dubové je  stanovená hodnota pozemkov:

            a)  pre ornú pôdu                                                                              0,7093 eur/m²

            b)  pre trvalé trávnaté porasty                                                          0,2240 eur/m²

            c)  stavebné pozemky                                                                      13,27    eur/m²

d)  záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy               1,32     eur/m²

f)  lesné pozemky                                                                            znalecká cena    

 

(2)   Ročná sadzba dane z pozemkov  je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:

a)     orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

                  trvalé trávnaté porasty,                                                    0,36 % zo základu dane

            b)   záhrady,                                                                           0,36 % zo základu dane

            c)   zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,                  0,36 % zo základu dane

            d)   lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

                  hospodársky využívané vodné plochy,                            0,36 % zo základu dane

e)     stavebné pozemky                                                            0,36 % zo základu dane    

 

 

 

 

Článok 3

DAŇ ZO STAVIEB

    

 

(3)  Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý  m² zastavanej plochy nasledovná:

a.      0,08 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

b.     0,08 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c.      0,08 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d.     0,16 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e.      0,60 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f.      0,60 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú  činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

g.     0,60 eur  za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).

 

 

(4)   K sadzbe dane sa určuje príplatok za podlažie podľa tohto ustanovenia  pri  viacpodlažných stavbách za každý aj začatý m² zastavanej plochy, za každé ďalšie nadzemné aj podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia:

- 0,03eur stavby podľa ods. 3 písmena a, c,

- 0,08 eur stavby podľa ods. 3 písmena b, d

- 0,30 eur  stavby podľa ods. 3 e,f,g

 

 

 

 

Článok 4

DAŇ Z BYTOV

 

 

 

 

(1)  Ročná sadzba dane z bytov je 0,08 eur za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu     

      a nebytového priestoru.

 

 

 

                                                               Článok 5

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

 

(1)    Od dane sú oslobodené nehnuteľnosti:

a)     pozemky, na ktorých je  cintorín

b)     pozemky a stavby užívané ZŠ s MŠ

c)     pozemky verejne prístupných priestorov a športovísk

 

 

(2)    Daň z pozemkov sa znižuje o 50% u  pozemkov:

a)     vo  vlastníctve občanov starších ako 75 rokov.

b)     vo  vlastníctve  občanov v hmotnej núdzi.

 

        ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

 

 

(3)   Daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50% u stavieb a bytov:

a)     vo vlastníctve  občanov v hmotnej núdzi.

b)     vo  vlastníctve občanov starších ako 75 rokov.

c)     vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

d)     vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

e)     vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.

f)      vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych občanov

 

 ak tieto  slúžia    na ich trvalé bývanie.

 

 

 

Článok  6

DAŇ ZA PSA

 

 

(3)       Sadzba dane  za jedného psa a kalendárny rok sa stanovuje na  6,- eur. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

 

 

 

Článok 7

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

 

 

(1)       Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Dolné Dubové,  ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

-        hlavné(štátne) a všetky vedľajšie /miestne/  cestné komunikácie v celej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území obce

-        vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská, verejná zeleň na celom území obce

-        autobusové zástavky, športový areál

 

 

(2)    Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:

a)   umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

b)     umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.

c)     umiestnenie skládky

d)     trvalé parkovanie vozidla

 

 

 

(3)   Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m² osobitne užívaného

        verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je 0,40 eura.        

 

(4)   Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je

        splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v hotovosti do  

        pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom na   

        účet správcu dane vo VÚB Trnava č.ú. IBAN SK2202000000000006422212.

 

 

 

Článok 8

DAŇ ZA UBYTOVANIE

 

  (1)  Sadzba dane je 0,30 na osobu a prenocovanie.

 

  (2)  Prevádzkovateľ  zariadenia  poskytujúci  odplatné  prechodné  ubytovanie  je  povinný               splniť si oznamovaciu  povinnosť  na predpísanom tlačive voči  správcovi miestnej dane 

         Obci Dolné Dubové   najneskôr v deň začatia činnosti v poskytovaní služieb  

         prechodného ubytovania.

   (3 )Platiteľ dane  je  povinný viesť presnú  evidenciu v „Knihe ubytovaných“, ktorú musí 

  predložiť ku kontrole a overeniu správnosti vedených údajov pred začiatkom  

  poskytovania služieb prechodného ubytovania a na výzvu správcu dane.

  Kniha musí mať očíslované strany a musí obsahovať:

-        názov a miesto zariadenia

-        meno a priezvisko ubytovaného

-        číslo občianskeho preukazu alebo pasu

-        miesto trvalého pobytu

-        dátum príchodu a odchodu

-        počet prenocovaní

-        výšku zaplatenej dane

-        číslo účtovného dokladu o zaplatení

    (4) Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe ubytovaného. O zaplatení dane  

          vypíše pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami:

                                 - číslo pokladničného dokladu

                                 - dátum vystavenia

                                 - meno a priezvisko prijímateľa dane

                                 - meno a priezvisko FO/ názov PO, trvalý pobyt FO/sídlo PO

                                 - počet prenocovaní

                                 - výška zaplatenej dane

                                 - pečiatka a podpis osoby, ktorá doklad vystavila

           Pokladničný doklad o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať 10 rokov od  

           vystavenia pre daňové účely.

   

    (5)   Prevádzkovateľ odvádza vybranú daň  do 10 dní po ukončení štvrťroka na základe

           doručeného priznania obci nasledovným spôsobom:

-        v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu

-        bezhotovostným prevodom na účet obce vo VUB Trnava, číslo účtu IBAN SK2202000000000006422212.Článok 9

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

 

(1)  Sadzba dane je 40,- eur  za 1 predajný automat a kalendárny rok.

 

(2)  Na účely výberu dane je prevádzkovateľ  povinný viesť  evidenciu v písomnej alebo elektronickej podobe, ktorá obsahuje tieto údaje:

-        meno, priezvisko FO/obchodné meno PO, sídlo, IČO

-        počet prevádzkovaných automatov

a)    výrobné číslo, druh, typ,  názov predajného automatu

b)    deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu

c)    obsah skladby ponúkaného tovaru

d)    miesto umiestnenia predajného automatu

e)    súčasťou evidencie sú platné doklady výrobcu k predajnému automatu

 

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole  na Obecný úrad      

Dolné Dubové v lehote stanovenej vo výzve.

 

 

 

Článok 10

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

(1)  Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:

a)    20,- eur za elektronický hrací prístroj na počítačové hry

b)    20,- eur mechanické  prístroje , elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia, zábavné hry (napr. biliard, stolný futbal, hokej, šípky,jukebox a pod.).

 

 

(2)  Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

a)    počet prístrojov

b)    výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja

c)    miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja

d)    deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

 

(3)  Prevádzkovateľ je povinný viditeľne označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s týmito údajmi:

 

-        meno, priezvisko FO/obchodné meno PO, sídlo, IČO

-        dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

-        výrobné alebo evidenčné číslo prístroja

              

 

 

 

 

Článok 11

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

 

 

(1)  Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m², ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia  jadrovým  zariadením, schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Výmera  katastrálneho územia obce Dolné Dubové  je 10 037 726 m².

 

(2)  Zastavané územie obce Dolné Dubové sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením  v pásme do 1/3 polomeru od zdroja ohrozenia . Tým je obec Dolné Dubové miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

 

(3)  Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle ods.(2) tohto ustanovenia je  0,0039 eura/m².

 

 

(4)  Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolnom Dubovom. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzky, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

 

    

 

III. časť

  POPLATOK

Článok 12

 

(1)  Sadzba poplatku je:

 

   

a/   množstvový zber

pre poplatníkov PO a FO – podnikatelia  sa určuje  sadzba

            0,0255 eura za jeden liter komunálneho odpadu,

       čo je pri frekvencii zberu 26 x ročne

                                                                  76,56 eura za 120 l smetnú nádobu

                                                                159,12 eura za 240 l smetnú nádobu

                                                                729,30 eura za 1100 l smetnú nádobu

       Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu   

       zbernej nádoby.

 

b/   na osobu a deň

 pre poplatníkov – fyzické osoby sa určuje sadzba

            0,0452 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 16,50 eur ročne za osobu

      Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin  sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní.

 

c/   drobný stavebný odpad

    za 1 kg  drobného stavebného odpadu sa určuje sadzba 0,04 €

   (drobný stavebný odpad je špecifikovaný len ako odpad z drobných udržiavacích prác)

 

 

Vyrubenie poplatku a splatnosť

 

(1)  Poplatok  obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

      Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou,

      alebo prevodom na účet správcu poplatku vo VÚB,a.s. pobočka Trnava, číslo účtu  

      IBAN SK2202000000000006422212.

    

 

Vrátenie a odpustenie poplatku

(1)  Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť                    platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, najneskôr do 30 dní odo dňa nahlásenia zmeny na základe žiadosti a doloženia dokladu:

a)  rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti na nového vlastníka

b) dohoda o zrušení nájmu nehnuteľnosti

c) prihlásenie sa na trvalý pobyt mino obce

d) odhlásenie z prechodného pobytu v obci

e) ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce

f) zrušenie prevádzky na území obce

(2) Obec Dolné Dubové odpustí  poplatok  za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa  

       v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a to z

      dôvodu, že je:

-        bývajúci, študujúci, pracujúci dlhodobo mimo obce

-        vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne vo výkone väzby

-        umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom zariadení

 

      Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku niektorý z týchto  

      dokladov:

-        doklad o pobyte v zahraničí

-        potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru

-        potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zaharaničí

-        potvrdenie o štúdiu

-        doklad o prechodnom pobyte

-        doklad o zaplatení poplatku na inom mestskom/obecnom úrade

-        potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia o pobyte

 

       Doklady v cudzom jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka.

 

 

(3) Fyzické osoby – podnikatelia , ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.

IV. časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE MIESTNE DANE

 

 

Článok 13

Označenie platby, splatnosť dane a platenie

 

(1) Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku variabilným symbolom a konštantným symbolom, ktoré budú uvedené na rozhodnutí.

 

(2) Vyrubenú daň je možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou, alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vo VÚB,a.s. pobočka Trnava, číslo účtu, IBAN SK2202000000000006422212.

 

(3) Za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v lehote do 7dní na základe vystaveného vážneho lístka od spoločnosti BEMAT Trnava alebo osobne do pokladne spoločnosti BEMAT Trnava, ktorá je oprávnenou organizáciou a obec má s touto spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o nakladaní s DSO.

( DSO sa odovzdáva na vyhradenom mieste a to v areáli spoločnosti BEMAT, spol. s.r.o. Mikovíniho 7  Trnava. Občan má povinnosť dopraviť DSO do areálu spoločnosti, kde odpad odvážia a občan uhradí poplatok, ktorý obec určila vo VZN o poplatku za KO a DSO v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. )

 

 

 

Článok 14

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dolné Dubové sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom dňa .................................

 

(3)  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Dubové  č. 1/2017  o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Dolné Dubové.

 

(4)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo    v  Dolnom Dubovom.

 

(5)  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Dubové č. 1/2018 nadobúda účinnosť dňom ........................................

 

 

      V Dolnom Dubovom, dňa: ....................................... Peter Bobek - starosta obce

 

 

                                                                                                            

 

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

 Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks breza, 1 ks agát, 1 ks borovica a 6 ks smrek, rastúcich na pozemku parc. č. 478/8 a 478/15 v k. ú Dolné Dubové vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu stavby rodinného domu v mieste rastu drevín.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

                                                               

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Dubové

 

1) Obec Dolné Dubové, so sídlom 919 52  Dolné Dubové č. 1 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom č. 41/2017 zo dňa 29.06.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je Rodinný dom č.34 s príslušenstvom a pozemkom ležiaci na parcele registra C KN č. 29/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 –  nachádzajúci sa v obci Dolné Dubové, okres Trnava, kraj Trnavský.

3) Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný rodinný dom a pozemok ponúka na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo 268/2017 zo dňa 18.07.2017 vo výške 30 000,00  eur.

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 31.07.2017 do 16.00 hodiny.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Dolnom Dubovom, alebo poštou na adresu: Obec Dolné Dubové, 919 52 Dolné Dubové č. 1 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Dolnom Dubovom do 31.07.2017 do 16.00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Rodinný dom č. 34 – Neotvárať!“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – RD a pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za RD a pozemok.

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

8/ Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Dolné Dubové si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Dolné Dubové si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

13) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 033/55 92 633 alebo osobne na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

 

 

V Dolnom Dubovom, dňa 18.7.2017

 

 

                                                                                              Peter Bobek – starosta obce