Návrh

   

Záverečný účet obce Dolné Dubové

za rok 2016

 

 

Podľa príslušných ustanovení  zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie  záverečného účtu je účtovná závierka obce.

 

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

 

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

 

     1.  Rozpočet obce na r. 2016

  1. Údaje o plnení rozpočtu  (príloha č. 1)
  2. Výsledok  hospodárenia za r. 2016
  3. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
  4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
  5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
  6. Hodnotiaca správa (príloha č. 2)
  7. Návrh uznesenia

 

 

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu / výsledok kapitálového rozpočtu/. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

 

 

1.  ROZPOČET OBCE NA R. 2016:

 

    Finančné hospodárenie obce Dolné Dubové sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 127/2015 zo dňa 15.12.2015.

Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

Rozpočtové opatrenie  č. 1/2016 z 14.04.2016, uznesenie č. 17/16

Rozpočtové opatrenie  č. 2/2016 z 16.06.2016, uznesenie č. 37/16

Rozpočtové opatrenie  č. 3/2016 z 06.09.2016, uznesenie č. 45/16

Rozpočtové opatrenie  č. 4/2016 z 06.09.2016, uznesenie č. 50/16

Rozpočtové opatrenie  č. 5/2016 z 10.11.2016, uznesenie č. 66/16

Rozpočtové opatrenie  č. 6/2016 z 12.12.2016, uznesenie č. 77/16

Rozpočtové opatrenie  č. 7/2016 z 12.12.2016, uznesenie č. 89/16.

 

Rozpočet obce bol nasledovný:                                    

                                                                                    v    €

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmene k 31.12.2016

Bežný rozpočet

 

 

Bežné príjmy

341700

425842

Bežné výdavky

178500

208594

 

 

 

Výdavky na školstvo

101000

  132600

 

 

 

 

 

 

Kapitálový rozpočet

 

 

Kapitálové  príjmy

0

38500

Kapitálové výdavky

39200

100148

 

 

 

 

 

 

Finančné operácie

 

 

   Príjmové  finančné operácie

0

0

Výdavkové finančné operácie

23000

  23000         

 

 

 

 

 

 

Príjmy spolu

341700

464342

Výdavky spolu

341700

464342

 

 

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

 

Plnenie príjmov a výdavkov je podrobne rozpísané podľa platnej rozpočtovej klasifikácie –  príloha č.1   / plnenie príjmov a výdavkov/

 

 

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA R. 2016

 

Ukazovateľ

rozpočet po zmene k 31.12.2016

      skutočnosť                  k    31.12.2016

Bežný rozpočet

 

 

Bežné príjmy

425842

424262,75

Bežné výdavky

208594

180368,35

 

 

 

Výdavky na školstvo

  132600

138914,32

Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu

   84648

107980,08

 

 

 

Kapitálový rozpočet

 

 

Kapitálové  príjmy

  38500 

   18500

Kapitálové výdavky

 100148

               69086,77

Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu

-61648

  -50586,77

 

 

 

Príjmy spolu

464342

442762,75

Výdavky spolu

441342

401326,02

P-V

23000

41436,73

 

 

 

Finančné príjmy

0

0

Finančné výdavky

23000

 22240,69

 

 

 

Celkový výsl. hospodárenia

0   

+32152,62

 

Hospodárenie za r. 2016

 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške + 107 980,08 €,  schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 50 586,77 €, príjmy z finančných operácií činili 0,-€, výdavky z finančných operácií činili 22 240,69 € .

 

 

Výsledok hospodárenia v sume +32 152,62 € zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

 

a)        nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 13 500,- EUR, a to na :

-          zateplenie budovy ZŠ s MŠ v sume 13 500,- EUR

-           

b)        nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 9/1 v sume      9 681,15  EUR

             9/2 v sume    23 811,19  EUR

             9/3 v sume      4 909,61  EUR 

 

c)        nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume        672,82 EUR

 

d)       nevyčerpané prostriedky z finančnej zábezpeky v sume   23 781,21 EUR,

 

 

e)        nevyčerpané prostriedky z cestovného Kátlovce v sume 157,48 EUR

 

f)         nevyčerpané prostriedky z Nadácie SPP na projekt V krokoch minulosti v sume     6000,- EUR.

 

      Na základe uvedených skutočností OZ Dolné Dubové za rok 2016  

      nemôže rozhodnúť o  prebytku. 

 

     

4. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO, SOCIÁLNEHO FONDU

  A FONDU OPRÁV 

 

Rezervný fond

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2016

0

Tvorba fondu        

0

Čerpanie fondu

0

Konečný stav k 31. 12. 2016

0

          

 

 

 

 

 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia za predchádzajúci hospodársky rok.

 

Sociálny fond                                                           Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2016

 298,70

Tvorba fondu         

452,17   

Čerpanie fondu

  78,05   

Konečný stav k 31. 12. 2016

672,82

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,05% z vyplatených   miezd  zamestnancov.

Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 012.

 

 

Fond opráv k náj. bytom  9/1

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2016

29925,65

Tvorba fondu        

3385,68

Čerpanie fondu

23630,18            

Konečný stav k 31. 12. 2016

9681,15

 

 

 

Fond opráv k náj. bytom 9/2

 

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2016

21010,74

Tvorba fondu

 3385,20

Čerpanie fondu

   584,75

Konečný stav k 31.12.2016

23811,19

 

 

Fond opráv k náj. bytom 9/3

Suma v €

Počiatočný stav  k 1.1.2016

2005,20

Tvorba fondu

3623,16

Čerpanie fondu

718,75

Konečný stav  k 31.12.2016

4909,61

 

 

Finančný fond  9/1 je vedený na analytickom účte 221 050.

Finančný fond  9/2 je vedený na analytickom účte 221 052.

Finančný fond  9/3 je vedený na analytickom účte 221 053.

 

5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV  k 31. 12. 2016 v €

 

 

Označenie

                        v €

 

 

AKTÍVA

2260826

 

Neobežný majetok

2003756

1.

Dlhodobý hmotný majetok

1869055

A.

Budovy a stavby

1409998

B.

Stroje, prístroje a zariadenia

36744

C.

Dopravné prostriedky

5500

D.

Pozemky

268007

 

 

 

2.

Obstaranie dlhodobého hmot. majetku                                            

147606

 

 

 

A.

PD Zber. dvor, skládka KO, PD COK kostol

147606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dlhodobý finančný majetok – finančné investície

133955

A.

Podiely v spoločnosti TAVOS

133955

 

 

 

 

                        Obežný majetok

257069

4.

Finančný majetok

206539

A.

Zostatok na bankových účtoch

204977

B.

Pokladničná hotovosť

1562

 

 

 

5.

Pohľadávky

4020

A.

Pohľadávka voči zamestnancom( 31.12.2005)

3245

B.

Ostatné pohľadávky

0

C.

Spojovací účet pri združení- spoločný stavebný úrad

775

D.

Zúčt. s orgánmi soc.Po a ZdPo

0

E.

Ostatné

0

6.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

46510

 

 

 

7.

Majetok v evidencii       51583,- €

 

 

-       Ocú, svadobka, DHZ, Knižnica, DS, TJ, ZŠ s MŠ

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

2260826

1.

Vlastné imanie

1033576

 

 

 

2.

Záväzky

705075

A.

Ostatné záväzky

647066

B.

Záväzky zo SF

673

C.

Záväzky z obchodného styku:  FCC, Telekom, ...

                            3107

D.

Zamestnanci

                         4788

E.

Zúčtovanie  soc. a zdrav. poist.

                         3153

F.

Ostatné priame dane

                           622

G.

Zábezpeka od nájomníkov 9 b.j.

24065

H.

Bankové úvery 

0

I.

Rezervy : na  audit

700

J.

Zúčtovanie medzi subjektami  verejnej správy

0

K.

Zúčtovanie mimo subjektov verejnej správy

6000

 

 

 

3.

Časové rozlíšenie

522174

A.

Výnosy budúcich období

522174

 

 

 

 

Celkové  aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2016 sú v objeme netto 2260826,- € a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške 2260826,- €.

 

6. PREHĹAD O STAVE A VÝVOJI   DLHU  K 31.12.2016

 

Obec k 31. 12. 2016  eviduje tieto dlhy v sume           639 955,45   

-                      úver   9/1                                                           151 715,37   €

-    úver   9/2                                                           209 375,65   € 

-    úver   9/3                                                           278 864,43   €

 

7. HODNOTIACA  SPRÁVA

 

 Hodnotiaca správa tvorí prílohu č. 2

 

8.    NÁVRH UZNESENIA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE  ZA R. 2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom schvaľuje:

 

 záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016   bez výhrad.

 

Vypracovala:

Ing. Elena Čapkovičová

Iveta Matuškovičová                                                      

 

V Dolnom Dubovom, 13.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované na Obecnom zastupiteľstve dňa ............2017, uznesenie č. .......    .

 

 

 

 

 

 Príloha  k Záverečnému účtu obce Dolné Dubové za r. 2016

 

 

Obec Dolné Dubové

  919 52  Dolné Dubové 

 

  

 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu

za rok 2016

 

  

Obec zostavuje programový rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Dolné Dubové má 13 programov.

 

Program 1:                   Plánovanie, manažment a kontrola

5 podprogramov:        Repre – vojnové hroby

                                    Manažment - repre

                                    Fin. a rozpočt. politika obce – audit

                                    Členstvo v organizáciách a združeniach

                                    Poslanci, komisie – odmeny

 

Výdavky na vojnové hroby sme nedostali v príjmoch, nie sú ani výdavky. Program zahŕňa výdavky na   repre Ocú v čiastke 1933,81 €, audítorské služby v čiastke 700,- €,  účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach v čiastke 525,52 € a odmeny pre poslancov a členov komisií v čiastke 2477,08 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 6000,00 €. Plnenie 5636,41 €, t.j.  93,94 %.

 

Program 2:                   Propagácia a marketing

 

2 podprogramy:          Obecný informačný systém

                                    Kronika

 

Na údržbu televízneho káblového rozvodu neboli použité žiadne výdavky, výdavky na  vedenie kroniky tiež neboli  čerpané. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 500,- €. Plnenie 0,- €,  t.j. 0,00 %.

 

Program 3:           Interné služby                

 

5 podprogramov:           Voľby

                                     Správa a údržba majetku

                                     Vzdelávanie zamestnancov

                                     Údržba  kultúrnych pamiatok

                                     Rekonštrukcia bytového domu 9/1

Program tento rok zahŕňa skutočné výdavky zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb v čiastke 493,50 €,  zahŕňa  výdavky na vzdelávanie zamestnancov, účasť na rôznych seminároch a školeniach s cieľom zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu v čiastke 985,- €, výdavky na správu a údržbu majetku obce v čiastke 6528,32 €,  kapitálové výdavky na rekonštrukciu bytového domu 9/1 v čiastke 22449,62 € - hradeného z FO, výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok v čiastke 0,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 39053,74 €. Plnenie 31825,51 €, t.j.  na 81,49 %.

 

Program 4:                   Služby občanom

4 podprogramy:          Matrika

                                   Evidencia obyvateľstva

                                    Spoločný stavebný úrad

                                    Dom smútku

                                    Register adries

 

Program služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom v oblasti matriky v čiastke 1898,82 €  a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v čiastke 221,10 €, výdavky na spoločný obecný úrad v čiastke 1518,71 €, ďalej zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku v čiastke 809,13,-€. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tieto služby. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 5036,92 €. Plnenie 4480,76 €, t.j. na 88,96 %.

 

 

Program 5:                   Bezpečnosť, právo, poriadok

 

1 podprogram:          Požiarna ochrana

                                  

 

Program zahŕňa vytvorenie podmienok pre ochranu života , zdravia osôb a  majetku  pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 5000,- €. Plnenie 4998,27 €, t.j.  99,97%.

 

Program 6:                   Odpadové hospodárstvo

4 podprogramy:          Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

                                    Grant z Recyklačného fondu

                                    Vývoz fekálií

                                    Skládka – monitoring

                                    Stočné Bohuniciam

 

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 2 veľkoobjemovými kontajnermi 2x do roka, 11 kontajnermi na sklo od ASA,    vrecami na odpad pre separovanie zberu - plasty , 1 veľkorozmerným kontajnerom na cintoríne počas celého roka a pravidelným odvozom KO z obce každý druhý týždeň, bolo rozpočtovaných 12500,-€, plnenie 12617,61 €, t.j. 100,94%. Odpad je vyvážaný a likvidovaný  externým dodávateľom – FCC Trnava. Na vývoz fekálií ukončil OPS Chtelnica zmluvu.  Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu ,   výdavky na monitoring bývalej skládky sa tento rok nerozpočtovali, ani nebol vykonaný monitoring. Platby za stočné odvádzané na ČOV Jaslovské Bohunice boli rozpočtované v čiastke 12800,- €, plnenie 12844,80 €, t.j. 100,35%.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 25995,- €. Plnenie 26157,41 €, t.j. na 100,62 % bolo spôsobené vyššími  platbami za stočné Bohuniciam, nakoľko sa v priebehu roka  napojili noví odberatelia.

 

Program 7:                   Komunikácie a verejné priestranstvá

2 podprogramy:            Údržba  a správa ciest

                                      Správa  a údržba verejných priestranstiev

 

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci v čiastke 282,00 €, údržbu VP zo ŠR v čiastke 5129,95 a údržbu verejných priestranstiev v čiastke  5792,12 €. Finančné  prostriedky boli použité na bežné výdavky za  zimný posyp ciest a chodníkov a údržbu zelene (kosenie, hrabanie, nákup a výsadba drevín, nákup pohonných hmôt na kosenie, oprava kosačky). Program zahŕňa aj výdavky  na nákup novej kosačky v čiastke 3992,46 a na realizáciu I. etapy chodníkov – 2. časť v čiastke 9865,51 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 24404,41 €. Plnenie 25062,04 €, t.j. na 102,69 %.

 

 

Program 8:                   Vzdelávanie

2 podprogramy:           ZŠ – stará budova

                                    Cestovné žiakom Kátloviec   

Program  predstavuje kapitálové výdavky na opravu strechy ZŠ s MŠ v čiastke 25641,77 €. Program  predstavuje aj všetky  činnosti v rámci starostlivosti o bývalú budovu ZŠ v čiastke 1829,77 € (temperovanie a stále poplatky). Zabezpečuje aj výdavky na cestovné žiakom Kátloviec  v čiastke 1029,84 € . Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky.  Celkovo za program bolo rozpočtovaných 42741,77 €. Plnenie 28501,38 €, t.j. na 66,68 %. Cestovné sa poskytuje na základe predloženej dochádzky od riaditeľstva ZŠ v Kátlovciach.

 

 

Program 9:         Šport

 

1 podprogram:            TJ

 

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Dolné Dubové s krytou tribúnou. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre TJ Družstevník Dolné Dubové a ako bežné výdavky na  energie, vodu, drobný materiál a výdavky  na hospodára.  Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7860,- €. Plnenie 7863,17,- €, t.j.  100,04 %.

 

 

 

Program 10:       Kultúra

2 podprogramy:         Obecná knižnica

                                   Kultúrny dom

                                   

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí (deň matiek, posedenie dôchodcov, maškarný ples detí a i.), údržbu KD, elektrickú energiu v KD a obecnú knižnicu. Finančné prostriedky boli použité na  všeobecný materiál a energie v kultúrnom dome v čiastke 5400,- €, nákup kníh do obecnej knižnice a mzdu knihovníčka v čiastke 488,03,- €.

Program zahŕňa aj grant z JAVYS na kultúrne podujatie v čiastke 2000.- € a grant z VÚC na dubovskú pohodu.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 8200,- €. Plnenie 7206,15  €, t.j. na 87,88 %.

 

Program 11:       Prostredie pre život

3 podprogramy:          Celoobecná kanalizácia

                                    Prevádzka, údržba kanalizácie

                                   Verejné osvetlenie

                               

 

Program predstavuje starostlivosť o  bezporuchovú prevádzku celoobecnej kanalizácie v čiastke 3388,93 €, zahŕňa aj výdavky na výstavbu ďalšej časti COK, výdavky na zriadenie nových vodovodných prípojok občanov v čiastke 770,10 €, nákup čerpadla na ČOV v hodnote  867,31 €  a výdavky na verejné osvetlenie a jeho údržbu v čiastke 110103,07 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 34450,03 €. Plnenie 15129,41 €, t.j. na 43,92 %.

  

 

Program 12:       Sociálne služby

 

3 podprogramy:          Opatrovateľská služba

                                    Jednorazový príspevok rodinám s deťmi

                                    Náhradný príjemca RP

 

V tomto roku sme nerozpočtovali finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, nemáme opatrovaných, na sociálnu jednorazovú výpomoc sa rozpočtovalo 1000,- €.

Program predstavuje pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ako sociálna výpomoc – rozvoz obedov pre starších občanov v čiastke 930,66 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 1000,- €. Plnenie 930,66 €, t.j. na 93,07 %.

 

 

Program 13:     Administratíva

1 podprogram:     Prevádzka  obecného úradu

Program zahŕňa výdavky skladníka skladu CO v čiastke 50,59 €.

Program zahŕňa aj manažment obce na čele so starostom obce, hlavnou kontrolórkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Dolné Dubové. Finančné prostriedky predstavujú  bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra, cestovné náhrady, prevádzkové náklady (energie, voda, poštové služby), nákup všeobecného materiálu, špeciálne služby,    poplatky za vedenie účtov v bankách, splátky úverov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov v čiastke 86113,36 €.    . Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky a výdavky finančných operácií na splátky úverov v čiastke 22240,69 €.

V programe sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup automobilu v čiastke  5500,- €.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných  131500,- €.  Plnenie   113904,64 €, t.j. na 86,62 %.

 

 

V Dolnom Dubovom, dňa 13.03.2017

Vypracovala: Iveta Matuškovičová

 

 

 

 

                                                                                            Peter Bobek                

                                                                                  starosta obce Dolné Dubové