NÁVRH  ROZPOČUT   NA  ROKY  2018 - 2020      
         
Kapitálové príjmy    2018 2019 2020
231 Predaj majetku obce 0 0 0
Kapitálové príjmy spolu:   0 0 0
         
Bežné príjmy    2018 2019 2020
         
Daňové príjmy   253 600 254 665 254 665
111 003 Podielové dane fyzické osoby/FO/ 218 935 220 000 220 000
  DzN celkom 34 665 34 665 34 665
121 001 DzN   pozemky 26 780 26 780 26 780
121 002 DzN  stavby 7 750 7 750 7 750
121 003 DzN  byty 135 135 135
         
Dane za špecifické služby   51 800 51 900 51 900
133 001 Za psa 600 600 600
133 013 Za odpad 12 053 12 153 12 153
133 014 Za jadrové zariadenie 39 147 39 147 39 147
         
Príjmy z vlastníctva majetku   37 750 37 750 37 750
212 002 Z prenájmu pozemkov 965 965 965
212 003 01 Z prenájmu budov, zariadenia 1 785 1 785 1 785
212 003 02 Z prenájmu bytu č.34 0 0 0
212 003 03 Z prenájmu 9 bj. 35 000 35 000 35 000
         
Administratívne    17 000 17 100 17 100
221 004 Správne 1 000 1 000 1 000
223 001 Poplatok MR 250 250 250
223 001 01 Cintorínske poplatky 50 50 50
223 001 02 Poplatky za DS 50 50 50
223 001 03 Poplatky za TKR 100 100 100
223 001 05 Poplatky za pohrebné služby 0 0 0
223 001 06 Poplatky za opatrovateľskú službu 0 0 0
229 001 Poplatky za stočné 14 300 14 400 14 400
292 012 Príjmy z dobropisov 1 000 1 000 1 000
223 001 (71) Recyklačný fond 250 250 250
         
Úroky   300 300 300
243 Úroky z vkladov 300 300 300
         
Granty a transfery   69 550 65 500 65 500
312 001 01 Transfer VÚC  0 0 0
  Transfery - kód zdroja 111 66 550 65 500 65 500
312 001 01 Transfer - vojnové hroby 0 0 0
312 001 02 Transfer - ZŠ  59 642 59 583 59 583
312 001 03 Stavebný úrad 700 700 700
312 001 04 Matrika 1 900 1 900 1 900
312 001 05 Transfer- cestovné Kátlovce 1 000 1 000 1 000
312 001 06 Transfer na sklad CO 54 54 54
312 001 08 Transfer na aktivačnú činnosť 3 000 1 000 1 000
312 001 11 Transfer na evidenciu obyvateľstva 221 230 230
312 001 20 Transfer na RA (register adries) 33 33 33
  Transfer - kód zdroja 46 3 000 3 000 3 000
312 011 Transfer DPO 3 000 3 000 3 000
Bežné príjmy spolu:   430 000 430 215 430 215
         
Príjmy z finančných operácií  2018 2019 2020
Príjmy z finančných operácií spolu: 0 0 0
         
Rekapitulácia        
Kapitálové príjmy    0 0 0
Bežné príjmy    430 000 430 215 430 215
Príjmy z finančných operácií  0 0 0
Rozpočtové príjmy spolu 430 000 430 215

430 215