Obec Dolné Dubové 

 

 

 

 

 

 Návrh

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

 

 

č. 07/2016

 

 

 

o podmienkach chovu a držania psov na území

 

obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

 

 

 

Článok 1

 

 

 

Úvodné ustanovenia

 

 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je:

 

 

 

· úprava podmienok a vytvorenie jasných pravidiel pre chov psov

 

· regulovanie chovu psov

 

· utváranie predpokladov na zdravé životné podmienky, odpočinok po práci,

 

  pracovné podmienky a zdravý spôsob života občanov obce

 

· zabezpečenie nerušeného užívania bytov a ich spoločných priestorov a tiež

 

  zlepšenie hygieny v obytných priestoroch a na verejných priestranstvách

 

· zabezpečenie čistoty v obci a zdravého, kľudného životného prostredia

 

· ochrana zdravia obyvateľov ako aj chovaných zvierat

 

· zamedzenie šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí

 

· zvýšenie ochrany občanov pred možným negatívnym vplyvom z chovu a držania psov

 

· zlepšenie bezpečnosti verejných priestranstiev na území obce

 

· vymedzenie práv a povinností chovateľov

 

 

 

Článok 2

 

 

 

Základné ustanovenia

 

 

 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na obec Dolné Dubové.

 

2. Na území obce možno chovať a držať psa len ak pritom budú dodržiavané platné zdravotné, hygienické, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú obmedzenia, uvedené v tomto VZN.

 

 

 

Článok 3

 

 

 

Základné pojmy

 

 

 

Na účely tohto VZN:

 

 

 

1. Chovateľom sa rozumie každá fyzická a právnická osoba, ktorá zviera z akéhokoľvek dôvodu, hoci len prechodne chová alebo ošetruje.

 

2. Majiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osobu, ktorá je vlastníkom zvieraťa.

 

3. Držiteľom sa rozumie zodpovedná osoba, ktorá manipuluje so zvieraťom alebo ten, u koho sa zviera nachádza prechodne.

 

4. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný (ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi).

 

5. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vodidla mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.

 

6. Dotknutí nájomníci sú nájomníci, ktorí bývajú v bytoch umiestnených nad, pod a vedľa bytu, kde sa chová pes.

 

 

 

 

 

Článok 4

 

 

 

Evidencia psov

 

 

 

1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

2. Evidenciu a vydávanie známok vedie obec. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

 

 

 

3. Registračnou známkou je povinný chovateľ psa označiť pri pohybe na verejných priestranstvách.

 

 

 

4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci. Náhradnú známku vydá obec za úhradu 3,32 EUR.

 

 

 

5. Výška poplatku za psa je stanovená VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

 

6. Chov a držanie psov je možné len na tej adrese, na ktorú bol vydaný súhlas obce.

 

 

 

7. Chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú známku nebezpečenstvu odchytu.

 

 

 

8. Chovateľ psa je povinný mať pre každého svojho psa očkovací preukaz.

 

9. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

 

 

 

10. Od 6 mesiacov veku psa je chovateľ povinný platiť miestny poplatok za psa v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

 

 

 

 

 

Článok 5

 

 

 

Povinnosti chovateľa a majiteľa psa

 

 

 

Chovateľ je povinný:

 

 

 

1. Zabezpečiť zvieraťu výživu, riadnu opateru, umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu voľnosť pohybu pri súčasnom zabezpečení ďalších ustanovení tohto VZN ako aj zákona č.115/1995 Z.z. o ochrane zvierat v znení neskorších predpisov.

 

2. Umiestniť psa do primeraných hygienických podmienok a tieto udržiavať okrem iného aj dezinfikáciou, deratizáciou a dezinsekciou.

 

3. Chovať psov len na takých miestach a takým spôsobom, aby nezaťažovali prostredie nad prístupnú mieru hlukom, pachom a rušením nočného kľudu.

 

4. Bezpečne odstrániť exkrementy a iné odpady od psov v zmysle veterinárnych a hygienických predpisov takým spôsobom, aby nedochádzalo k úniku zápachu z trusu do okolia.

 

5. Zabezpečiť, aby chované psy nijakým spôsobom neobmedzovali alebo neohrozovali ostatných spoluobčanov.

 

6. Nahradiť dokázateľne zistenú škodu, ktorá bola spôsobená chovom alebo držaním psov. Chovateľ psov je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným a držaným psom a je povinný nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov.

 

7. V prípade, ak došlo k poraneniu človeka psom, poskytnúť prvú pomoc a všetky potrebné doklady poškodenému alebo jeho ošetrujúcemu lekárovi, zviera dať bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi, dodržiavať nariadenia veterinárnej ochrany a potvrdenie o prehliadke dať poškodenému alebo jeho ošetrujúcemu lekárovi maximálne do 24 hodín.

 

8. Dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenia šírenia nákaz, hromadných ochorení psov a chorôb prenosných zo zvieraťa na človeka a naopak.

 

9. V prípade podozrenia z nákazy bez meškania upovedomiť orgán veterinárnej starostlivosti a ďalej konať v súlade s jeho požiadavkami. Ochorenie a poranenie psa oznámiť veterinárovi a ním prijaté opatrenia plniť.

 

10. Dostaviť sa so psom k povinnému očkovaniu proti besnote a iným chorobám a na veterinárnu prehliadku pri ochorení psa.

 

11. Zabezpečovať pravidelné ničenie hlodavcov, hmyzu a obmedzovať zápach účinným čistením a dezinfekciou objektov slúžiacich k chovu a držaniu psov.

 

12. Dbať, aby pes neznečisťoval okolie (výklady obchodov, potravinové stánky, verejné zariadenia a pod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky a prípadnú psom spôsobenú nečistotu odstrániť.

 

13. Ihneď odstrániť znečistenie (exkrementy) spôsobené psom na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných objektoch

 

14. Zamedziť rušenie nočného kľudu (neustálym brechotom, zavíjaním) v dobe od 22,00 - 6,00 hod.

 

15. Chovatelia, ktorí vlastnia chovateľskú stanicu a sú registrovaní v kynologických zväzoch pod značkou FCI sú povinní písomne oznámiť existenciu takejto chovateľskej stanice obci .

 

16. Naložiť s uhynutým zvieraťom v súlade s predpismi.

 

 

 

 

 

Chovateľ nesmie:

 

 

 

1. porušovať chovom a držaním psov žiadne veterinárne a hygienické predpisy, nariadenia obce,      verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov.

 

2. svojou chovateľskou činnosťou poškodzovať verejný majetok, majetok obce ani majetok iných občanov.

 

3. psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v obci, do voľnej prírody a usmrtiť psa bez primeraného dôvodu a nevhodným spôsobom.

 

4. prenechať chov a držanie psa osobe, ktorá nie je na to odborne, fyzicky, telesne alebo duševne spôsobilá.

 

 

 

V prípade evakuácie zvierat platia pre chov a držanie zvierat povinnosti určené orgánom, ktorý evakuáciu nariadil.

 

 

 

 

 

Článok 6

 

 

 

Podmienky pre chov a držanie psov

 

 

 

1. Psa nemožno:

 

- chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám, najmä v pivnici, na povale, na balkóne (lodžii), v garáži a pod. ani v zariadení na chov iného spoločenského zvieraťa (napr. v klietke)

 

- uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve (napr. pred obchodom),

 

- podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku

 

- používať na psie zápasy ani na prípravu na ne.

 

 

 

2. Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé najmenej 3 metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb najmenej 2 metre na každú stranu.

 

 

 

3. Suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa a šteňatá mladšie ako šesť mesiacov nemožno dlhodobo uväzovať.

 

 

 

4. Ak je pes trvalo umiestnený vonku, má mať priestor pre spánok a odpočinok a priestor, ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.

 

 

 

5. Psa nemožno chovať potme alebo bez stáleho priameho prístupu čerstvého vzduchu.

 

 

 

6. Psa nemožno ponechať samého v osobnom aute alebo v kabíne nákladného auta, ktoré je na priamom slnečnom žiarení alebo na mraze a nemá zabezpečené priame vetranie.

 

 

 

7. Plemená psov a ich krížencov: Rotvajler, Nemecká doga, Mastiff, Bullteriér, Americký stafforshirský teriér, Pitbulteriér, Bullmastif, Rhodesian Ridgeback, Doberman, Boxer, Nemecký ovčiak, Československý vlčiak, Bradáč veľký, Bandog, Stredoázijský ovčiak, Kaukazký ovčiak, Juhoruský ovčiak, Šarplaninac, Tornjak, Brazílská fila, Tosa inu, Kangal, Americký Buldog, Boerboel, Moskovský strážny pes, Argentínská doga, Thajský Ridgeback, Aljašký malamut, Sibírský husky, Slovenský čuvač, Čau čau, Akita inu, Kanadská doga, Kuvasz, Flámský bouvier, Beauceron, Čierny ruský teriér, Komondor, Malorská doga, Cane corso a iných psov, ktorí zvýšenou agresivitou sú považovaní za nebezpečné plemená, resp. rizikové, nie je možné chovať a držať v bytových domoch vo vlastníctve obce (nájomné byty). V bytových domoch v osobnom vlastníctve je možné chovať a držať psa len so súhlasom vydaným obcou na základe súhlasu ostatných dotknutých vlastníkov alebo nájomníkov bytov a to len po predložení osvedčenia o splnení skúšky SOP, t.j. skúška ovládateľnosti psa, resp. iných osvedčení o skúškach špeciálne cvičených psov.

 

 

 

8. Držitelia psov uvedených v ods. 7 sú povinní uviesť podmienky chovu a držania psov v bytových domoch do súladu so znením VZN v termíne do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohoto VZN.

 

 

 

9. Chovateľ alebo majiteľ psa v rodinnom dome je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot. Na bránu treba umiestniť tabuľku " Pozor pes! "

 

 

 

a) V bytových domoch vo vlastníctve obce (nájomné byty) sa môže chovať v jednom byte najviac jeden pes okrem psov uvedených ods. 7. V bytových domoch povoľuje chov a držanie psov Obecný úrad po predložení súhlasných stanovísk nadpolovičnej väčšiny  nájomníkov bytov príslušného bytového domu.

 

b) V bytových domoch v osobnom vlastníctve sa môže chovať v jednom byte najviac jeden pes po predložení súhlasných stanovísk nadpolovičnej väčšiny vlastníkov alebo nájomníkov bytov príslušného bytového domu.

 

c) V rodinných domoch alebo na vlastnom (prípadne prenajatom) pozemku je možné chovať alebo držať maximálne 2 psov. Viac psov je možné chovať iba s písomným súhlasom všetkých susedov.

 

 

 

10. V bytových domoch je zakázaná chovateľská stanica psov. Netýka sa to psov trpasličieho a mini plemena. V prípade chovu trpaslíčieho a mini plemena povoľuje sa chov dvoch psov (nepočítajú sa šteňatá do 6 mesiacov).

 

 

 

Chovateľská stanica

 

 

 

1. Chovateľské stanice – chov spoločenských zvierat za účelom ich rozmnožovania alebo obchodu s nimi môžu vykonávať len spôsobilé osoby po písomnom oznámení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe – ohlásiť začatie, ako aj skončenie svojej činnosti (§ 35 ods. 1 písm. a) zákona č.488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov).

 

 

 

2. Miesto zriadenia chovateľskej stanice musí byť vopred prekonzultované a odsúhlasené na Obecnom úrade.

 

 

 

3. K zriadeniu chovateľskej stanice psov – vybudovanie voliér ako drobnej stavby je chovateľ povinný túto drobnú stavbu ohlásiť v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon. Pred jej zriadením je povinný predložiť aj záväzný posudok vyžiadaný od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, v stavebnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na chov zvierat. Záväzný posudok sa vyžiada na základe ustanovenia § 39 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č.

 

488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

 

 

 

4. Zriaďovať chovateľské stanice psov (okrem trpaslíčích a mini plemien do 2 ks) je povolené v obci Dolné Dubové len v obytných súboroch individuálnej bytovej výstavby za dodržania týchto ďalších osobitných podmienok:

 

 

 

· Voliéry pre psov budú vybudované vo vzdialenosti minimálne 15 m od obytných priestorov najbližších susedov s ich predchádzajúcim písomným súhlasom. V prípade vzájomnej písomnej dohody medzi susedmi môže byť vzdialenosť aj menšia ako 15 metrov.

 

 

 

· Čelnú stranu voliér a búd pre psov orientovať na pozemok chovateľa.

 

 

 

· Čistenie voliér musí byť zabezpečené tak, aby tekuté exkrementy a výkaly psov boli okamžite odvádzané do vodotesnej žumpy. Ich likvidáciu zabezpečí majiteľ (chovateľ) na vlastné náklady preukázateľným spôsobom.

 

 

 

 

 

Článok 7

 

 

 

Priestorové podmienky

 

 

 

1. Pri výstavbe, úpravách, rekonštrukciách stavby, ktorá má slúžiť na chov alebo držanie psov je potrebné postupovať v zmysle zákona č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Plánovanú realizáciu stavby je stavebník povinný oznámiť a konzultovať na Obecnom úrade ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie. Obecný úrad posúdi, či je možné plánovanú stavbu

 

posúdiť ako drobnú stavbu resp. či si stavba vyžaduje stavebné povolenie.

 

 

 

2. Priestory slúžiace na chov a držanie psov musia byť situované do odľahlých častí pozemkov v zodpovedajúcej vzdialenosti od susediacich nehnuteľností, tak aby nedochádzalo k nadmernému obťažovaniu obyvateľov (zápach, hluk a pod.), aby nenarušovali obytnosť a hygienickú kvalitu obytného prostredia. Nesmú byť orientované do verejných priestranstiev.

 

 

 

3. Chovať psy možno len na takých miestach a takým spôsobom aby nezaťažovali prostredie nad prístupnú mieru hlukom, pachom a rušením nočného kľudu.

 

 

 

4. Pri individuálnych vodných zdrojoch je potrebné brať na vedomie pásma hygienickej ochrany. Ochranné pásmo je minimálne 10 x 10 m.

 

 

 

5. Objekt slúžiaci na chov zvierat musí byť ľahko čistiteľný.

 

 

 

 

 

Článok 8

 

 

 

Podrobnosti o vodení psa

 

 

 

 

 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, prípadne spôsobil škodu na majetku, prírode a životnom prostredí

 

 

 

2. Vodiť psa možno len na vodítku, bezpečne pripevnenom na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vodítka a jeho dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

 

 

 

3. Na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia, možno vodiť psa len na vodítku a s náhubkom (okrem vodiaceho psa).

 

 

 

4. Vodiť nebezpečného psa (zákon č.282/2002 Z.z.) mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať takýto pes náhubok.

 

 

 

5. Za psa zodpovedá vždy držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

 

 

 

6. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný ohlásiť túto skutočnosť obci, kde je pes evidovaný.

 

 

 

7. Osoba, ktorá vedie psa, alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolného orgánu preukázať totožnosť psa známkou.

 

 

 

 

 

Článok 9

 

 

 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom

 

 

 

Pre účely tohto VZN sa stanovujú miesta:

 

 

 

1. kde je zakázaný voľný pohyb psa:

 

a) verejné priestranstvá (komunikácie, chodníky, parky, ostatné plochy slúžiace ako trvalý trávny porast na sídliskách)

 

b) spoločné priestory obytných domov (chodby, schodiská, pivnice, kočikáreň)

 

 

 

2. kde sa zakazuje vstup so psom:

 

objekt samosprávy, detské ihriská, školské a kultúrne  zariadenia, športový areál TJ, cintorín, kostol, dom smútku, verejné budovy, obchodné prevádzky a zariadenia.

 

 

 

Obmedzenia uvedené v bode 1 a 2 sa nevzťahujú na služobných psov.

 

 

 

 

 

Článok 10

 

 

 

Špeciálne ustanovenia

 

 

 

1. Cvičenie psov je možné len v určených priestoroch, mimo obytných zón a mimo záhradkárskych osád.

 

 

 

2. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený. Odchytený pes bude umiestnený v prechodnom útulku, kde ho môže majiteľ do 5 dní prevziať, pričom majiteľ musí uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou.

 

 

 

3. Výskyt túlavých psov je potrebné nahlásiť Obecnému úradu.

 

 

 

 

 

 

 

Článok 11

 

 

 

Priestupky

 

 

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:

 

a) neprihlási psa do evidencie

 

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v tomto VZN

 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný (ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi)

 

d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky

 

 

 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

 

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol

 

b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá

 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi

 

d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,

 

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

 

 

 

3. Za priestupok podľa

 

a) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 166 EUR

 

b) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 16,60 EUR

 

 

 

4. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno

 

mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

 

 

 

5. Priestupky podľa odseku 1 a 2 rieši obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

 

 

 

6. Ak nie je uvedené v tomto VZN inak, postihuje sa priestupok podľa ostatných platných predpisov. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

 

 

 

 

 

 

Článok 12

 

 

 

Spoločné ustanovenie

 

 

 

 

 

1. Z dôvodu verejného a všeobecného záujmu (porušovanie veterinárnych zásad, nadmerného hluku, zápachu a pod.) môže obec obmedziť chov psov (miesto, počet zvierat a pod.), resp. ho zakázať.

 

 

 

2. Chov a držanie psov môže Obecný úrad zakázať aj:

 

· pri porušení platných zákonov a vyhlášok

 

· pri závažnom alebo opakovanom porušení tohto nariadenia

 

· pri dokázateľnom ohrozovaní zdravia a bezpečnosti občanov

 

 

 

3. Chov a držanie psov, ktoré je v rozpore s týmto VZN je majiteľ povinný uviesť do súladu s týmto VZN do 1 mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti.

 

 

 

4. Chovatelia sú povinní poskytnúť súčinnosť pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto VZN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 13

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

 

· členovia Komisie pre verejný poriadok

 

· poslanci Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové

 

· hlavný kontrolór obce Dolné Dubové.

 

 

 

2. V sporných otázkach chovu a držania psov rozhoduje obec. K rozhodnutiu budú vyžiadané stanoviská orgánov hygieny a veterinárnej správy.

 

 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 6.9.2016 uznesením

 

č. ...... a nadobúda účinnosť dňom 21.9.2016.

 

 

 

4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN obce č. 3/2012

 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolnom Dubovom dňa 6.9.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 20.08.2016

 

 

 

Schválené: 06.09.2016

 

 

 

Účinné: 21.09.2016

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Peter Bobek

 

                                                                                                        starosta obce

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: