Obec Dolné Dubové Vás srdečne pozýva na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20.4.2017 o 19.00 hod. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať vo štvrtok  20.04. 2017 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

          Návrh  programu:

 

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Investičný zámer súkromného investora vybudovať bytový dom v obci

5.      Stanovisko kontrolóra obce k plneniu rozpočtu 1-12/2016

6.      Plnenie rozpočtu 1-12/2016

7.      Vodovod - riešenie na odstránenie nízkeho tlaku v potrubí

8.      Územný plán obce

9.      Výber nájomníka na 9. b.j č. 240 ( 2 – izbový byt )

10.  RD č. 34

11.  Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov obce

12.  Rôzne

13.  Diskusia

14.  Návrh na  uznesenie

15.  Záver

  

   S pozdravom

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

                                                                                    

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: