P O Z V Á N K A

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať

vo štvrtok  29.06. 2017 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

         Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Schválenie pracovného miesta do ŠJ

5.      Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016

6.      Záverečný účet za rok 2016

7.      Opakovaný nájom na 9. b.j. č. 240

8.      Výber nájomníka na 9. b.j. č. 240 ( 3 – izbový byt )

9.      Schválenie registratúrneho poriadku obce

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Návrh na  uznesenie

13.  Záver

 

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

 

                                                                                    

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: