P O Z V Á N K A

 na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať vo štvrtok 7.9.2017 o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ

 

 

         Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Stanovisko kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1-6/2017

5.      Plneniu rozpočtu za obdobie 1-6/2017

6.      Plnenie rozpočtu Zš s Mš v Dolnom Dubovom

7.      Opakovaný nájom na 9. b.j. č. 239

8.      RD č. 34

9.      Rôzne

10.  Diskusia

11.  Návrh na  uznesenie

12.  Záver

 

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

 

                                                                                    

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: