P O Z V Á N K A

 na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať vo štvrtok  9.11. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

          Návrh  programu:

 

1.      Otvorenie zasadnutia 

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Stanovisko kontrolóra obce k plneniu rozpočtu 1-9/2017

5.      Plnenie rozpočtu 1-9/2017

6.      VZN č. 2/2017 o chove zvierat na území obce

7.      VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

8.      Výber nájomníka na 9. b.j.

9.      Opakovaný nájom na 9. b.j.

10.  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Návrh na  uznesenie

14.  Záver

 

  

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                                                    

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: