P O Z V Á N K A

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať vo štvrtok  14.12. 201718.00 hod. v zasadačke OcÚ

         Návrh  programu:

  1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na obdobie 2018-2020

5.      Návrh rozpočtu obce na obdobie 2018-2020

6.      Dotácie z rozpočtu obce

7.      Investičný zámer obce na rok 2018

8.      Rôzne

9.      Diskusia

10.  Návrh na  uznesenie

11.  Záver   

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: