v súvislosti s opakujúcimi sa dotazmi občanov týkajúcich sa údaju ohľadne zložiek triedeného plastového odpadu zberaného vo vašej obci, ktorý je obsiahnutý v harmonograme zvozu, vám oznamujeme, že údaj je viazaný na zložky triedeného plastového odpadu vhodného na recykláciu, v súlade s aktuálnou situáciou na trhu s plastovým odpadom. V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je plastový odpad možné využívať aj ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup opätovného použitia materiálov a výrobkov z plastu, alebo je plastový odpad nevhodný na recykláciu. Údaj obsiahnutý v harmonograme zvozu teda neznamená, že občan nesmie triediť iný plastový odpad, ako je uvedený v harmonograme, smeruje iba k oddelenému zhromažďovaniu plastového odpadu vhodného na recykláciu (materiálové zhodnotenie) od iných druhov plastového odpadu v súlade s § 14 zákona tak, aby bol plastový odpad vhodný na recykláciu zabezpečený pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. V zmysle uvedeného je možné iné druhy plastového odpadu zberať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce. Odlišný postup nie je z našej strany dôvodom nevyvezenia plastového odpadu.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste uvedené vysvetlenie zaradili do obsahu osvetových aktivít realizovaných v obci prostredníctvom príslušnej Organizácie zodpovednosti výrobcov a zároveň o sprístupnenie na verejne prístupnom mieste informáciu spresňujúcu údaj ohľadne zložiek triedeného plastového odpadu zberaného vo vašej obci, ktorý je obsiahnutý v harmonograme zvozu v nasledovnom znení:

Do nádoby (vreca) určeného na triedený zber z komunálneho odpadu možno ukladať obaly z plastu podľa v § 52 ods. 3 a neobalové výrobky z plastu vymedzené v § 73 ods. 3, písm. a).   Zberová spoločnosť má za cieľ, v súlade s § 14 zákona, v  čo najvyššej miere zabezpečiť pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom zberaný plastový odpad vhodný na recykláciu (materiálové zhodnotenie) a to tým, že sa snaží takýto odpad zberať oddelene od iných druhov plastového odpadu. Iné druhy plastového odpadu je vhodné zberať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím sa zvýši miera efektivity vynaložených prostriedkov na triedený zber. Odlišný postup nie je zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového odpadu zo zberného miesta.

 

 

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: