Obecný úrad v Dolnom Dubovom Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať:

 

vo štvrtok  15.02. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

  Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018

5.      Stanovisko kontrolóra obce k plneniu rozpočtu 1-12/2017

6.      Plnenie rozpočtu 1-12/2017

7.      Plán činnosti OZ a OcÚ na rok 2018

8.      Výber nájomníka na 9. b.j č. 241 ( 2 – izbový byt )

9.      Opakovaný nájom na 9. b.j č. 239 a č. 240 (2x  2 – izbové byty )

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Návrh na  uznesenie

13.  Záver

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: