Obec Dolné Dubové v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer 

zameniť časť z pozemku v k. ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 600 vo vlastníctve Obce Dolné Dubové parc. reg. C č. 97/1 – zast. plochy s výmerou 2537 m2, geometrickým plánom č. 34/2012 oddeleného ako parc. č. 97/5 s výmerou 50 m2, za časť z pozemku v k. ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 782 vo vlastníctve Ing. Jozefa Ušáka a MUDr. Janky Ušákovej, rod. Koleničovej, obaja bytom Dolné Dubové 228, parc. reg. C č. 96/1 - zast. plochy s výmerou 691 m2, geometrickým plánom č. 34/2012 oddeleného ako parc. č. 96/4 s výmerou 22 m2, pričom za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov predstavujúci 28 m2 v prospech Ing. Jozefa Ušáka a MUDr. Janky Ušákovej doplatia Ing. Jozef Ušák a MUDr. Janka Ušáková Obci Dolné Dubové sumu určenú vo výške 10,- eur/m2 rozdielu, t. j. spolu 280,00 eur. Správny poplatok spojený s návrhom na vklad uhradí Obec Dolné Dubové. Návrh na schválenie zámeny v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Dolné Dubové dňa 19. 4. 2018 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámenou získa Obec Dolné Dubové pozemok pod plánovaný chodník a súčasne dôjde k usporiadaniu vlastníctva pozemkov podľa ich reálneho užívania. Zámena podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: