ktoré sa bude konať vo štvrtok  19.04. 2018 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

 

          Návrh  programu:

 

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Územný plán

5.      Zmena úväzku – školská jedáleň

6.      Zámena obecného pozemku

7.      Výber nájomníka na 9. b.j č. 241

8.      Opakovaný nájom na 9. b.j č. 240 a č. 241

9.      Rôzne

10.  Diskusia

11.  Návrh na  uznesenie

12.  Záver

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

                                                                                    

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: