P O Z V Á N K A

 na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať vo štvrtok  21.06. 2018 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

         Návrh  programu:

 

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Schválenie komunitného plánu

5.      Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017

6.      Záverečný účet za rok 2017

7.      Plán kontrolnej činnosti HK obce na 2. polrok 2018

8.      Územný plán obce

9.      Rôzne

10.  Diskusia

11.  Návrh na  uznesenie

12.  Záver

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: