Príloha  k Záverečnému účtu obce Dolné Dubové za r. 2017

 

Obec Dolné Dubové

  919 52  Dolné Dubové 

 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu

za rok 2017 

Obec zostavuje programový rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Dolné Dubové má 13 programov.

 

Program 1:          Plánovanie, manažment a kontrola

5 podprogramov:       Repre – vojnové hroby

                                    Manažment - repre

                                    Fin. a rozpočt. politika obce – audit

                                    Členstvo v organizáciách a združeniach

                                    Poslanci, komisie – odmeny

 

Výdavky na vojnové hroby sme nedostali v príjmoch, nie sú ani výdavky. Program zahŕňa výdavky na   repre Ocú v čiastke 2154,00 €, audítorské služby v čiastke 700,- €,  účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach v čiastke 630,00 € a odmeny pre poslancov a členov komisií v čiastke 2620,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7054,00 €. Plnenie 6955,17 €, t.j.  98,60 %.

 

Program 2:          Propagácia a marketing

 

2 podprogramy:         Obecný informačný systém

                                    Kronika

 

Na údržbu televízneho káblového rozvodu neboli rozpočtované ani použité žiadne výdavky, výdavky na  vedenie kroniky taktiež . Celkovo za program teda bolo rozpočtované 0,- €. Plnenie 0,- €,  t.j. 0,00 %.

 

Program 3:           Interné služby                

 

4 podprogramy:           Voľby

                                     Správa a údržba majetku

                                     Vzdelávanie zamestnancov

                                     Projekt „V krokoch minulosti“

Program tento rok zahŕňa skutočné výdavky zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb v čiastke 470,44€,  zahŕňa  výdavky na vzdelávanie zamestnancov, účasť na rôznych seminároch a školeniach s cieľom zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu v čiastke 505,- €, výdavky na správu a údržbu majetku obce v čiastke 7059,46 €,  výdavky na projekt z obecného rozpočtu v čiastke 1500,-€,  výdavky  od SPP  v čiastke 6000,-€. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 15875,44€. Plnenie 15534,90€, t.j.  na 97,85 %.

 

Program 4:          Služby občanom

5 podprogramov:       Matrika

                                   Evidencia obyvateľstva

                                    Spoločný stavebný úrad

                                    Dom smútku

                                    Register adries

 

Program služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom v oblasti matriky v čiastke 1932,48 €  a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v čiastke 227,70 €, výdavky na spoločný obecný úrad v čiastke 2034,92 €, ďalej zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku v čiastke 424,80,-€, nákup nového katafalku v čiastke 2760,-€. Ostatné finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tieto služby. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7474,14 €. Plnenie 7413,90 €, t.j. na 99,19 %.

 

 

Program 5:          Bezpečnosť, právo, poriadok

 

1 podprogram:          Požiarna ochrana

                                  

Program zahŕňa vytvorenie podmienok pre ochranu života , zdravia osôb a  majetku  pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru v čiastke 3000,- € a dotáciu z DPO v čiastke 3000,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 6000,- €. Plnenie 5449,36 €, t.j.  90,82%.

 

 

Program 6:          Odpadové hospodárstvo

3 podprogramy:          Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

                                    Skládka – monitoring

                                    Stočné Bohuniciam

 

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 2 veľkoobjemovými kontajnermi 2x do roka, 11 kontajnermi na sklo od ASA, 3 kontajnermi na papier, vrecami na odpad pre separovanie zberu - plasty , 1 veľkorozmerným kontajnerom na cintoríne počas celého roka a pravidelným odvozom KO z obce každý druhý týždeň, bolo rozpočtovaných 12333,-€, plnenie 12332,93 €, t.j. 100,00%. Odpad je vyvážaný a likvidovaný  externým dodávateľom – FCC Trnava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu ,   výdavky na monitoring bývalej skládky sa tento rok nerozpočtovali, ani nebol vykonaný monitoring. Platby za stočné odvádzané na ČOV Jaslovské Bohunice boli rozpočtované v čiastke 16172,- €, plnenie 16172,64 €, t.j. 100,00%.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 28505,- €, plnenie 28505,57 €, t.j. na 100,00 %.

 

 

Program 7:          Komunikácie a verejné priestranstvá

2 podprogramy:            Údržba  a správa ciest

                                      Správa  a údržba verejných priestranstiev

 

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci v čiastke 442,00 €, údržbu VP zo ŠR v čiastke 4840,66 a údržbu verejných priestranstiev v čiastke  14988,54 €. Finančné  prostriedky boli použité na bežné výdavky za  zimný posyp ciest a chodníkov a údržbu zelene (kosenie, hrabanie, nákup a výsadba drevín, nákup pohonných hmôt na kosenie, oprava kosačky). Celkovo za program bolo rozpočtovaných 20271,20 €. Plnenie 20346,20 €, t.j. na 100,37 %.

 

 

Program 8:          Vzdelávanie

3 podprogramy:           ZŠ – stará budova

                                    ZŠ s MŠ – zateplenie a fasáda,  parkovacie plochy

                                    Cestovné žiakom Kátloviec   

Program  predstavuje všetky  činnosti v rámci starostlivosti o bývalú budovu ZŠ - rozpočet v čiastke 400,- € (temperovanie a stále poplatky), plnenie 261,35 €. Program zahŕňa  údržbu budovy ZŠ s MŠ v čiastke 3460,- €, plnenie 3464,58 €, kapitálové výdavky na zateplenie a fasádu ZŠ s MŠ z MFSR v čiastke 13500,- €, kapitálové výdavky  na zateplenie a fasádu ZŠ a MŠ z obce v čiastke 8536,20 €, kapitálové výdavky na parkovacie plochy v čiastke 14932,45 €. Zabezpečuje aj výdavky na cestovné žiakom Kátloviec  v čiastke 1018,58 €.

Cestovné sa poskytuje na základe predloženej dochádzky od riaditeľstva ZŠ v Kátlovciach.  Celkovo za program bolo rozpočtovaných 41847,23 €. Plnenie 41713,16 €, t.j. na 99,68 %.

 

 

Program 9:          Šport

 

1 podprogram:            TJ

 

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Dolné Dubové s krytou tribúnou. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre TJ Družstevník Dolné Dubové a ako bežné výdavky na  energie, vodu, drobný materiál a výdavky  na hospodára.  Celkovo za program bolo rozpočtovaných 4000,- €. Plnenie 3841,84 €, t.j.  96,05 %.

 

 

 

 

Program 10:       Kultúra

2 podprogramy:         Obecná knižnica

                                   Kultúrny dom

                                    

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí (deň matiek, posedenie dôchodcov, maškarný ples detí a i.), údržbu KD, elektrickú energiu v KD a obecnú knižnicu. Finančné prostriedky boli použité na  všeobecný materiál a energie v kultúrnom dome v čiastke 5763,- €, plnenie 5679,52€,  nákup kníh do obecnej knižnice a mzdu knihovníčka v čiastke 560,- €, plnenie 538,74€.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 6323,- €. Plnenie 6218,26  €, t.j. na 98,34 %.

 

Program 11:        Prostredie pre život

3 podprogramy:         Celoobecná kanalizácia

                                    Prevádzka, údržba kanalizácie

                                   Verejné osvetlenie

                               

 

Program predstavuje starostlivosť o  bezporuchovú prevádzku celoobecnej kanalizácie v čiastke 2930 €, zahŕňa aj výdavky na výstavbu ďalšej časti COK a výdavky na verejné osvetlenie a jeho údržbu v čiastke 8200,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 66194,27 €. Plnenie 11055,93 €, t.j. na 16,70 %. Finančné prostriedky určené na výstavbu ďalšej časti COK neboli realizované.

  

 

Program 12:        Sociálne služby

 

2 podprogramy:          Opatrovateľská služba

                                    Jednorazová sociálna výpomoc

                                    

 

V tomto roku sme nerozpočtovali finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, nemáme opatrovaných, na sociálnu jednorazovú výpomoc sa rozpočtovalo 1000,- €.

Program predstavuje pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ako sociálna výpomoc – rozvoz obedov pre starších občanov v čiastke 846,65 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 1000,- €. Plnenie 846,65 €, t.j. na 84,66 %.

 

 

 

Program 13:     Administratíva

1 podprogram:     Prevádzka  obecného úradu

Program zahŕňa výdavky skladníka skladu CO v čiastke 59,66 €.

Program zahŕňa aj manažment obce na čele so starostom obce, hlavnou kontrolórkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Dolné Dubové. Finančné prostriedky predstavujú  bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra, cestovné náhrady, prevádzkové náklady (energie, voda, poštové služby), nákup všeobecného materiálu, špeciálne služby,    poplatky za vedenie účtov v bankách, splátky úverov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov v čiastke 95217,06€, plnenie 93468,32€. Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky a výdavky finančných operácií na splátky úverov v čiastke 22470,02 €.

V programe sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup nábytku do kancelárie v čiastke  3779,- €.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných  122055,72 €.  Plnenie   119777,- €, t.j. na 98,13 %.

 

 

V Dolnom Dubovom, dňa 13.06.2018

Vypracovala: Iveta Matuškovičová

 

 

 

 

                                                                                             Peter Bobek                

                                                                                  starosta obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: