Návrh

  

Záverečný účet obce Dolné Dubové

za rok 2017

 

Podľa príslušných ustanovení  zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie  záverečného účtu je účtovná závierka obce.

 

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

 

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

 

     1.  Rozpočet obce na r. 2017

  1. Údaje o plnení rozpočtu  (príloha č. 1)
  2. Výsledok  hospodárenia za r. 2017
  3. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
  4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
  5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
  6. Hodnotiaca správa (príloha č. 2)
  7. Návrh uznesenia

 

 

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

 

 

1.  ROZPOČET OBCE NA R. 2017:

 

    Finančné hospodárenie obce Dolné Dubové sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 87/2016 zo dňa 12.12.2016.

Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

Rozpočtové opatrenie  č. 1/2017 zo 16.02.2017, uznesenie č. 07/17

Rozpočtové opatrenie  č. 2/2017 z 20.04.2017, uznesenie č. 20/17

Rozpočtové opatrenie  č. 3/2017 z 29.06.2017, uznesenie č. 43/17

Rozpočtové opatrenie  č. 4/2017 z 07.09.2017, uznesenie č. 56/17

Rozpočtové opatrenie  č. 5/2017 z 14.12.2017, uznesenie č. 84/17.

 

Rozpočet obce bol nasledovný:                                    

                                                                                    v    €

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmene k 31.12.2017

Bežný rozpočet

 

 

Bežné príjmy

383 900

440 500

Bežné výdavky

189 500

205 028,08

 

 

 

Výdavky na školstvo

125 000

  147 400

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálový rozpočet

 

 

Kapitálové  príjmy

0

33 500

Kapitálové výdavky

46 400

98 571,92

 

 

 

 

 

 

Finančné operácie

 

 

   Príjmové  finančné operácie

0

0

Výdavkové finančné operácie

23 000

  23 000         

 

 

 

 

 

 

Príjmy spolu

383 900

474 000

Výdavky spolu

383 900

474 000

 

 

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

 

Plnenie príjmov a výdavkov je podrobne rozpísané podľa platnej rozpočtovej klasifikácie –  príloha č.1   / plnenie príjmov a výdavkov/

 

 

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA R. 2017

 

Ukazovateľ

rozpočet po zmene k 31.12.2017

      skutočnosť                  k    31.12.2017

Bežný rozpočet

 

 

Bežné príjmy

440 500,00

441 344,67

Bežné výdavky

205 028,08

201 680,27

 

 

 

Výdavky na školstvo

  147 400,00

155 871,66

Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu

  +88 071,92

+83 792,74

 

 

 

Kapitálový rozpočet

 

 

Kapitálové  príjmy

 33 500,00 

   33 500,00

Kapitálové výdavky

 98 571,92

            43 507,65

Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu

-65 071,92

  -10 007,65

 

 

 

Príjmy spolu

474 000

474 844,67

Výdavky spolu

451 000

401 059,58

PRÍJMY - VÝDAVKY

23 000

+73 785,09

 

 

 

Finančné príjmy

0

0

Finančné výdavky

23 000

 22 470,02

 

 

 

Celk. výsledok hospodárenia

0   

+51 315,07

 

 

 

 

 

Hospodárenie za r. 2017

 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške + 83792,74 €,  schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 10 007,65 €, príjmy z finančných operácií činili 0,-€, výdavky z finančných operácií činili 22 470,02 € .

 

 

Výsledok hospodárenia v sume +51315,07 € zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

 

a)       nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 9/1 v sume     12595,19  EUR

             9/2 v sume   26954,39  EUR

             9/3 v sume      7884,77  EUR, 

 

b)      nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume        1159,17 EUR,

 

c)       nevyčerpané prostriedky z finančnej zábezpeky v sume   23 538,39 EUR,

 

 

d)      nevyčerpané prostriedky z cestovného Kátlovce v sume 232,06 EUR.

 

 

      Na základe uvedených skutočností OZ Dolné Dubové za rok 2017  

      nemôže rozhodnúť o  prebytku. 

 

     

4. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO, SOCIÁLNEHO FONDU

  A FONDU OPRÁV 

 

Rezervný fond

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2017

0

Tvorba fondu        

0

Čerpanie fondu

0

Konečný stav k 31. 12. 2017

0

          

 

 

 

 

 

Rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia za predchádzajúci hospodársky rok.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

 

 

 

 

 

Sociálny fond                                                           Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2017

 672,82

Tvorba fondu         

574,05   

Čerpanie fondu

87,70      

Konečný stav k 31. 12. 2017

1159,17

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,05% z vyplatených   miezd  zamestnancov.

Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 012.

 

 

Fond opráv k náj. bytom  9/1

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2017

9681,15

Tvorba fondu        

3385,68

Čerpanie fondu

 471,64             

Konečný stav k 31. 12. 2017

12595,19

 

 

 

Fond opráv k náj. bytom 9/2

 

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2017

23811,19

Tvorba fondu

 3385,20

Čerpanie fondu

   242,00  

Konečný stav k 31.12.2017

26954,39

 

 

Fond opráv k náj. bytom 9/3

Suma v €

Počiatočný stav  k 1.1.2017

4909,61

Tvorba fondu

3623,16

Čerpanie fondu

  648,00

Konečný stav  k 31.12.2017

7884,77

 

 

Finančný fond  9/1 je vedený na analytickom účte 221 050.

Finančný fond  9/2 je vedený na analytickom účte 221 052.

Finančný fond  9/3 je vedený na analytickom účte 221 053.

 

5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV  k 31. 12. 2017 v €

 

 

Označenie

                        v €

 

 

AKTÍVA

2 269 638

 

Neobežný majetok

 

1 938 281

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

747,00

A.

Softvér

747,00

 

2.

Dlhodobý hmotný majetok

1 803 579

A.

Budovy a stavby

1 394 305

B.

Stroje, prístroje a zariadenia

44 359

C.

Dopravné prostriedky

5 500

D.

Pozemky

268 007

E.

Drob. dlhodob. majetok

1 199

F.

Obstaranie dlhodobého hmot. majetku 

PD Zber. dvor, skládka KO, PD COK kostol                                           

90 209

3.

Dlhodobý finančný majetok – finančné investície

133 955

A.

Podiely v spoločnosti TAVOS

133 955

 

 

 

 

                        Obežný majetok

 

331 357

4.

Finančný majetok

282 059

A.

Zostatok na bankových účtoch

279 894

B.

Pokladničná hotovosť

2 165

 

 

 

5.

Pohľadávky

3 688

A.

Pohľadávka voči zamestnancom( 31.12.2005)

3 245

B.

Ostatné pohľadávky

0

C.

Spojovací účet pri združení- spoločný stavebný úrad

443

D.

Zúčt. s orgánmi soc.Po a ZdPo

0

E.

Ostatné

0

 

 

 

6.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

45 610

 

 

 

7.

Majetok v evidencii       51583,- €

 

 

-        Ocú, svadobka, DHZ, Knižnica, DS, TJ, ZŠ s MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

 

2 269 638

 

1.

Vlastné imanie

1 118 659

 

 

 

2.

Záväzky

 

664 511

2.1

Záväzky - rezerva na audit

700

2.2

Dlhodobé záväzky

626 460

A.

Dlhodobé záväzky - úver

625 275

B.

Dlhodobé záväzky - zo SF

1 185

2.3

Krátkodobé záväzky

37 277

A.

Záväzky z obchodného styku: FCC, Telekom...

2 421

B.

Zamestnanci

                       6 541

C.

Zúčtovanie  soc. a zdrav. poist.

                        3 592

D.

Ostatné priame dane

                           901

E.

Zábezpeka od nájomníkov 9 b.j.

23 822

2.3

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

74

 

 

 

3.

Časové rozlíšenie

486 468

A.

Výnosy budúcich období

486 468

 

 

 

 

Celkové  aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2017 sú v objeme netto 2 269 638,- € a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške 2 269 638,- €.

 

 

6. PREHĹAD O STAVE A VÝVOJI   DLHU  K 31.12.2017

 

Obec k 31. 12. 2017  eviduje tieto dlhy v sume              625 274,89   

-                  úver   9/1                                                           151 715,37   €

-   úver   9/2                                                           200 671,98   € 

-   úver   9/3                                                           272 887,54   €

 

7. HODNOTIACA  SPRÁVA

 

 Hodnotiaca správa tvorí prílohu č. 2

 

8.     NÁVRH UZNESENIA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE  ZA R. 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom schvaľuje:

 

 záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017   bez výhrad.

 

Vypracovala:

Ing. Elena Čapkovičová

Iveta Matuškovičová                                                      

 

V Dolnom Dubovom, 4.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované na Obecnom zastupiteľstve dňa ............2017, uznesenie č. .......    .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: