Výzva občanom, fyzickým a právnickým osobám aby svoje návrhy a podnety k pripravovanému vypracovaniu Územného plánu obce Dolné Dubové predkladali písomnou formou na tunajší obecný úrad v termíne do 15. júla 2018.

 

OBEC DOLNÉ DUBOVÉ

Obecný úrad, 919 52 DOLNÉ DUBOVÉ č. 1

 
 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámenie O ZAčATí OBSTARÁVANIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

„Územný plán obce DOLNÉ DUBOVÉ“

 

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb., v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a v znení neskorších predpisov, pripravuje obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dolné Dubové“, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové  č. 86/2017 zo dňa 14.12.2017.

Vypracovaný návrh Územného plánu obce bude po prerokovaní schválený v obecnom zastupiteľstve a bude záväzným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Vyzývame občanov, fyzické a právnické osoby aby svoje návrhy a podnety k pripravovanému vypracovaniu Územného plánu obce Dolné Dubové predkladali písomnou formou na tunajší obecný úrad v termíne do 15. júla 2018.

V prípade, že budete požadovať zahrnúť do riešenia územného plánu konkrétne pozemky, treba k žiadosti priložiť i kópiu katastrálnej mapy s vyznačením dotknutých pozemkov, ich parcelné čísla a navrhovaný účel budúceho funkčného využívania pozemkov.

Na návrhy a podnety predložené po tomto termíne sa nebude pri spracovaní územného plánu prihliadať.

Peter Bobek

starosta obce

 

 

 Vyvesené dňa:  12. júna 2018                                                                     

 

Zvesené dňa:

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: