Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: október 2020

Znovu upravené časy testovania

Vážení občania, po dohode so starostom Horného Dubového sme nakoniec pristúpili k takémuto kompromisnému riešeniu – v nedeľu sa skracuje doba testovania v Dolnom Dubovom na: od 7:00 do 12:00 a následne testovanie bude pokračovať  v Hornom Dubovom od 13:00 do 22:00.

Z tohto dôvodu bolo potrebné znovu prerobiť rozpis, pracovný názov má „oznam k testovaniu v3“  verím, že to je už finálna verzia. V prípade, že Vám z akéhokoľvek dôvodu pridelený termín nevyhovuje, môžete prísť v inom čase, resp. aj do Horného Dubového; teoretická hodinová kapacita na pretestovanie je približne 45-60 ľudí (na výsledok testu sa čaká približne 20min. a máme pripravených 22 miest na čakanie, keď sa tieto zaplnia, celý proces sa musí zastaviť, až kým sa neuvoľní ďalšie miesto).

Ďakujem za pochopenie a verím, že v tomto už toľkokrát prerobenom ozname sa ešte stále vyznáte.

PS: dajte si prosím vedieť medzi sebou, že prišlo k zmene, udiala sa na poslednú chvíľu, verím že sa táto informácia dostane ku každému.

Obmedzenie autobusovej dopravy

Od stredy 28.10.2020  bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime  s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa  do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej  autobusovej dopravy  budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok

 1. októbra o 18.00hod.v priestoroch OcÚ Dolné Dubové.

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2020
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2020
 6. VZN č. 4/2020 Územný plán obce Dolné Dubové
 7. Žiadosť o odpredaj pozemkov pre obec
 8. Opakovaný nájom na 9.BJ
 9. Rôzne:
  1. Návratná finančná výpomoc – projekt
  2. Projekty 2021
  3. Žiadosť RKC Farnosť Dolné Dubové
  4. Ponuka VKÚ
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Dianie v obci
 10. Diskusia
 11. Návrh na  uznesenie
 12. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

Účastníci zasadnutia obecného zastupiteľstva sú povinní chrániť si horné dýchacie cesty rúškom, šálom, šatkou a pod.. Pri vstupe do OcÚ bude umiestnená dezinfekcia rúk, stoličky budú v záujme prevencie rozmiestnené v rozstupoch.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 05.10. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-84/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka obyčajného rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 272/1 v
k. ú Dolné Dubové z dôvodu výstavby rodinného domu a ohrozovania
priľahlých nehnuteľností.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 05.10. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-83/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka obyčajného rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 98/8 v
k. ú Dolné Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Veľkorozmerné kontajnery

Od 9.10. do 12.10 2020 budú pri cintoríne a pri obecnom úrade pristavené veľkorozmerné kontajnery. Prosíme Vás, aby ste odpad rozoberali na menšie kusy a do kontajnerov ukladali. Ďakujeme za pochopenie!

Návrh VZN 04/2020 Územný plán obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a na základe samosprávnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 4/2020

 Územný plán obce Dolné Dubové

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové       dňa 07.10.2020

 

Čl. 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové uzn. č. **/2020 dňa **.10.2020. Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu je vymedzené katastrálnou hranicou obce Dolné Dubové.

 

Čl. 2

Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorá určuje zásady a regulatívy územného rozvoja a opatrenia a podmienky na využitie územia, tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové pozostáva:

 1. Príloha č. 1 – Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové – textová časť – zobraziť
 2. Príloha č. 2 – Výkres č. 08 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb – zobraziť

 

Čl. 3

 Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Dolné Dubové je uložená a možno do nej nahliadnuť na:

 • Obecnom úrade v Dolnom Dubovom
 • Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
 • Stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave).

 

Čl. 4

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť **.11.2020.

 

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce

 

Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové od 07.10.2020   do   **.10.2020.

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce Dolné Dubové dňa **.10.2020, uznesením č. **/2020.

Schválené VZN bolo zverejnené v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové  od **10. 2020   do   **.11.2020.