Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 12. októbra 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 05.10. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-84/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka obyčajného rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 272/1 v
k. ú Dolné Dubové z dôvodu výstavby rodinného domu a ohrozovania
priľahlých nehnuteľností.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 05.10. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-83/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka obyčajného rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 98/8 v
k. ú Dolné Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.