Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 19. októbra 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok

 1. októbra o 18.00hod.v priestoroch OcÚ Dolné Dubové.

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2020
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2020
 6. VZN č. 4/2020 Územný plán obce Dolné Dubové
 7. Žiadosť o odpredaj pozemkov pre obec
 8. Opakovaný nájom na 9.BJ
 9. Rôzne:
  1. Návratná finančná výpomoc – projekt
  2. Projekty 2021
  3. Žiadosť RKC Farnosť Dolné Dubové
  4. Ponuka VKÚ
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Dianie v obci
 10. Diskusia
 11. Návrh na  uznesenie
 12. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

Účastníci zasadnutia obecného zastupiteľstva sú povinní chrániť si horné dýchacie cesty rúškom, šálom, šatkou a pod.. Pri vstupe do OcÚ bude umiestnená dezinfekcia rúk, stoličky budú v záujme prevencie rozmiestnené v rozstupoch.