Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: november 2020

Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2021

Rozpočet

rok 2022 

Rozpočet

rok 2023

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 316 011 320 000 325 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 62 647 63 000 63 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 800 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 25 000 26 000 27 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 234 86 000 90 000
Bežné príjmy 526 792 533 100 543 100
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 526 792 533 100 543 100
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 700 8 700 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 500 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 500 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 42 500 43 500 44 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 23 650 24 000 24 500
08 – Vzdelávanie 1 200 1 200 1 200
09 – Šport 5 750 5 750 5 750
10 – Kultúra 26 150 10 000 11 000
11 – Prostredie a život 18 000 18 000 18 000
12 – Sociálne služby 3 200 1 200 1 200
13 – Administratíva – bežná prevádzka 126 685 128 000 130 000
Bežné výdavky 274 735 260 150 264 150
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 29 057 49 950 55 950
Výdavky na školstvo 200 000 200 000 200 000
Výdavky celkom 526 792 533 100 543 100
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

     V Dolnom Dubovom, dňa   24.11.2020

 

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce                                                                                                                                                                                   

Zber vrchnákov z pet fliaš na dobrý úmysel

Zber vrchnákov z PET fliaš a pod. sa uskutočňuje naďalej, svoje vyzbierané vrchnáky môžete odovzdávať na OcÚ v Dolnom Dubovom počas pracovných dní.

Viac informácií, prečo je dobré vrchnáky zbierať TU…

Poďakovanie za upratanie cintorína

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 17.11.2020 zúčastnili upratovania obecného cintorína, patrí Vám vďaka nás všetkých, že ste sa v deň voľna podujali urobiť niečo pre blaho obce.

Dotácia Centrálny krízový fond

Vďaka dotácii z Centrálneho krízového fondu zriadeného Trnavským samosprávnym krajom sa podarilo dokúpiť vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnom Dubovom – v oblasti Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatickými zmenami pre rok 2020.

Za obec Dolné Dubové a DHZ Dolné Dubové ďakujeme.

Čítať viac

Zber textilu

V našej obci je možné odovzdať použité oblečenie, topánky, posteľnú bielizeň a podobne – bližšie informácie priamo na kontajneroch, ktoré sú umiestnené pri budove OcÚ.

Pokiaľ budú kontajnery plné, prosím vrecia s oblečením pri nich nenechávajte – vyprázdňujú sa raz za dva týždne, resp. v prípade potreby po oznámení.

Čítať viac

TAVOS

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na  mimoriadnu situáciu na území SR v  vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a DO 31.12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie  na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139, emailom na: vodomer@tavos.sk  

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 

 

Výsledky celoplošného testovania v Dolnom Dubovom

V prvom rade mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh testovania v našej obci, zdravotníkom, dobrovoľníkom, dobrovoľnému hasičskému zboru v Dolnom Dubovom, policajnému zboru a v neposlednom rade ozbrojeným silám SR. Bez Vás by sa táto akcia nemohla uskutočniť.

Pripájam štatistiku:

prvý deň testovania (Dolné Dubové) – 508 testovaných, 2 pozitívni;

druhý deň testovania (Dolné Dubové) – 74 testovaných, 0 pozitívnych;

druhý deň testovania (Horné Dubové) – 114 testovaných, 0 pozitívnych;

SPOLU: 696 testovaných, 2 pozitívni – 0,29%.

Stočné

Obec Dolné Dubové žiada o úhradu zálohy za stočné za 3. a 4. štvrťrok 2020.

Pošta

Pošta Dolné Dubové bude v stredu 11.11.2020 otvorená od 9:00 do 10:30 hod a od 16:00 do 17:00 hod.