Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: december 2020

Oznam

MUDr. Poláková, Detská ambulancia Špačince nebude ordinovať 4. a 5. 1. 2021. Zastupuje MUDr. Bílik, Dolná Krupá.

Poďakovanie

Dňa 29.12.2020 bola obci Dolné Dubové poskytnutá dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v rámci programu Podpora regionálneho rozvoja, vo výške 12 800€ na udržanie pracovného miesta ohrozeného krízou COVID-19.

Vďaka poskytnutej dotácii sa podarilo udržať pracovné miesto a s ním spojené aktivity zvyšujúce kvalitu života v obci Dolné Dubové.

Za celú obec veľmi pekne ďakujeme.

Ing. Jozef Čapkovič, starosta

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

   Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2021

Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 316 011 320 000 325 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 62 647 63 000 63 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 800 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 25 000 26 000 27 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 234 86 000 90 000
Bežné príjmy 526 792 533 100 543 100
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 526 792 533 100 543 100
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 700 8 700 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 500 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 500 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 42 500 43 500 44 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 23 650 24 000 24 500
08 – Vzdelávanie 1 200 1 200 1 200
09 – Šport 5 750 5 750 5 750
10 – Kultúra 26 150 10 000 11 000
11 – Prostredie a život 18 000 18 000 18 000
12 – Sociálne služby 3 200 1 200 1 200
13 – Administratíva – bežná prevádzka 126 685 128 000 130 000
Bežné výdavky 274 735 260 150 264 150
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 29 057 49 950 55 950
Výdavky na školstvo 200 000 200 000 200 000
Výdavky celkom 526 792 533 100 543 100
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

Schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Dubovom, dňa   10.12.2020

 

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce                                                                                                                                                                                   

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

10.12.2020 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2020, výhľad 2020

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2020

6. Žiadosti o dotácie

7. Zmluva na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

8. Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2021-2023

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2021-2023

10. Dodatok č. 1 k VZN 1/2020

11. Zmluva s TJ Družstevník Dolné Dubové

12. Rôzne:

a) Nájomník na 9BJ č. 240

b) Vykurovacie telesá na 9BJ č. 239

c) Dianie v obci

13. Diskusia

14. Návrh na  uznesenie

15. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 27.11. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-102/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 254/1 v
k. ú Dolné Dubové z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 27.11. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-101/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 153/2 v
k. ú Dolné Dubové z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.