Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 21. januára 2021

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvom životného prostredia SR nám bolo zaslané Rozhodnutie č. 3892/2021-1.7/zg-R z 13.1.2021 pre zmenu navrhovanej činnosti Zmena využitia objektu 760-II.3,45:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu: Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1.

čítať viac

Odstávka elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že 10.2.2021 v čase od 8:00 – 11:00 budú bez dodávky elektriny domácnosti  na ulici „hlavná“  od č.d. 16 a 137 smerom na Kátlovce, „potočná“ a „kostolná“.

celá správa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 14.01.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-1/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks
orecha kráľovského a 1 ks gaštana jedlého rastúceho na pozemku registra
„C“ parc. č. 26 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu výstavby rodinného domu v
mieste rastu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.