Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 8. februára 2021

Testovanie 13.2.2021

V obci Dolné Dubové testujeme aj túto sobotu – 13.2.2021, harmonogram je tentokrát rozdelený tak, aby sa v priebehu pol hodiny mohlo urobiť cca 50testov. V prípade zmeny Vás budeme informovať, harmonogram bude doručený aj v tlačenej podobe do každej domácnosti v priebehu štvrtka.

Zasadnutie OZ 11.2.2021

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.2.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Určenie nájomníka na NB č. 240
 5. Opakovaný nájom na 9 BJ
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2020
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2020
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
 9. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
 10. Plán činnosti OcÚ na rok 2021
 11. Zmluva na spracovanie žiadosti o dotáciu na zateplenie budovy OcÚ – envirofond
 12. Rôzne:
  • Riešenie sťažností
  • Stanoviská k žiadostiam o odpredaj pozemkov
  • Projekty 2021
  • Dianie v obci
 13. Diskusia
 14. Návrh na  uznesenie
 15. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

Výsledky testovania 6.2.2021

V sobotu 6.2.2021 bolo v MOM Dolné Dubové 1 vykonaných 409 testov, z toho 5 pozitívnych a 8 vadných, 1,25% pozitivita.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a hladkom priebehu testovania, rovnako aj Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili.