Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: júl 2021

MUDr. Čermáková – Dechtice

Obvodná lekárka MUDr. Želmíra Čermáková a zdravotná sestra v dňoch  od 19.08.2021 – do 27. 8. 2021 (vrátane)  čerpajú dovolenku.
Zastupovať bude MUDr. Lucia  Gajdošová v Chtelnici, tel. č. : 033/77 94 118 .

OPTIKA

OPTIKA ANPEK Banská Bystrica dňa 3.08.2021 od 12.30. do 13.15.hod. v zasadačke obecného úradu ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov ,prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov ,za zvýhodnené ceny pre seniorov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti.
Ak nosíte okuliare ,prineste si ich pre porovnanie so sebou.

MUDr. Poláková

MUDr. Poláková, detská ambulancia Špačince, čerpá od 26.7.2021 do 6.8.2021 vrátane dovolenku. Zastupuje MUDr. Bílik, Dolná Krupá.

Informácia pre verejnosť – Rekonštrukcia chemickej úpravy vody na deionizovanú úžitkovú vodu

STIAHNUŤ DOKUMENT: Rekonštrukcia chemickej úpravy vody na deionizovanú úžitkovú vodu

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

a) Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia chemickej úpravy vody na deionizovanú úžitkovú vodu“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona.

Príslušný orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov navrhovanej činnosti:

Rekonštrukcia chemickej úpravy vody na deionizovanú úžitkovú vodu

Miesto realizácie:

Jaslovské Bohunice

Predmet činnosti:

Inštalácia technológie deionizovanej úžitkovej vody v poradí mikrofiltrácia, rezervná osmóza, kontinuálna elektrodeionizácia

Navrhovateľ:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice

b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 13. 07. 2021 sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

c) Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

d) Druh požadovaného povolenia potrebného pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti:
– súhlas na realizáciu zmien v zmysle § 2, písm. w) zákona č. 541/2004 Z. z.

e) Neuvádzame

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk.
Podľa § 65g ods. 3 zákona dotknutá obec do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

g) Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán:

1. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24, 820 07 Bratislava 27
2. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava

h) Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.
Rozklad proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, je možné podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 tohto zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

i) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.
Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov.
Podľa § 38 ods. 4 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu

Farský úrad

Vdp. Ing. Pavol Stanko – správca farnosti Dolné Dubové oznamuje, že Poklona k sviatosti oltárnej bude v pondelok 12.7.2021 od 9:00 hod do 15:00 hod a zajtra 10.7. bude svätá omša ráno o 8:00 hod.

MOM Trnava

Od 1.7. sa môžete dať otestovať AG testom:

  • Medical Safe – Trnava, Paulínska 1, kino Hviezda, Po-So 8:00-14:00

Poplatok 20€, deti do 15rokov 15€, invalidi 10€.

  • Medisil – Trnava, Kalinčiakova 27, Po-Pi 8:00-15:00, sviatky 8:00-13:00

Poplatky zatiaľ neznáme.

  • Medirex – Trnava, Rybníková 5, parkovisko pri Relaxe

Poplatky zatiaľ neznáme.