Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: september 2021

veľkorozmerný kontajner

1. októbra 2021 budú na parkovisku pri obecnom úrade a pri cintoríne pristavené veľkorozmerné kontajnery. Žiadame Vás, aby ste odpad rozoberali na menšie kusy a do kontajnerov ukladali.

Zber elektroodpadu

V pondelok 27.9.2021 sa uskutoční zber elektroodpadu. V čase od 7:00 do 8:00 hod si vyneste pred dom na viditeľné a dostupné miesto staré elektrické a elektronické zariadenia.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Dolné Dubové

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Dolné Dubové na návrh majiteľa nehnuteľnosti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanom dňom

13.09.2021


Ing. Jozef Mikulčík, dátum narodenia 12.08.1956

Anna Mikulčíková, dátum narodenia 06.02.1956

Ing. Miloš Mikulčík, dátum narodenia 27.08.1985

Adriána Mikulčíková, dátum narodenia 24.01.1991

Ivana Mikulčíková, dátum narodenia 27.04.1997

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dolné Dubové.

Dolné Dubové, 13.09.2021

Ohlasovňa pobytu Dolné Dubové

Vyvesené 13.09.2021

Zvesené 30.09.2021

 

Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie, Telekom

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.09.2020 podal

Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,

ktorého zastupuje Equity Investment s.r.o., Polianky 7A, 841 01 Bratislava 

(ďalej len „navrhovateľ“), a na zálade tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení stavby

 

„INS_FTTH_VKOS_01“

SO-02 INS_FTTH_TT_VKOS_01 Dolné Dubové

SO-03 INS_FTTH_HC_VKOS_01 Žlkovce

SO-04 INS_FTTH_HC_VKOS_01 Ratkovce

SO-05 INS_HC_VKOS_01_Transport

(ďalej len „stavba“), na pozemkoch v katastrálnych územiach Dolné Dubové, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce, Paderovce, v obciach Dolné Dubové, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce, Jaslovské Bohunice.

čítať ďalej

Zmeny cestovných poriadkov

Do 20.9.2021 je možné zaslať požiadavky a pripomienky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov na adresu: Arriva Trnava,a.s., Nitrianska 5, 917 54  Trnava,

e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

 

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková Dechtice žiada svojich pacientov, aby návštevu ambulancie vopred telefonicky nahlásili a pred vstupom do ambulancie sa preukázali negatívnym testom.

Rodinná pekáreň

Rodinná pekáreň v Dolnom Dubovom číslo 247 Vás srdečne pozýva v piatok 10.9.2021 o 15:00 hod do novootvorenej predajne, kde môžete ochutnať a zakúpiť si čerstvý kváskový chlieb upečený na dreve. Predaj je každý utorok a piatok od 15:00 hod do 19:00 hod.