Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: december 2021

Novoročný príhovor

Predtým, než sa dostaneme k samotnému prianiu, dovoľte na úvod pár slov. Bilancujme spolu, čo sa nám v roku 2021 podarilo a čo od roku 2022 môžeme očakávať.

 

Čo sa nám podarilo:

Začiatkom roka sa Obec prihlásila k budove bufetu na miestnom ihrisku, ktorá nemala evidovaného vlastníka. Túto budovu dnes máme zapísanú na liste vlastníctva. Podobne sa nám podarilo získať aj parkovisko pri priehrade, ktoré bolo budované ešte v 70-tych rokoch – momentálne prebieha zápis do katastra.

Na obecnom cintoríne sme osadili solárne LED osvetlenie. Sú kompromisom medzi jednoduchým riešením a ekologickým – počas zamračených dní, resp. zimného obdobia svietia menej. Zrekonštruovali sme križovatku pri kostole, a odkúpili sme pozemok za „Starou školou“ – tú časť, na ktorej sú postavené sociálne zariadenia školy a priľahlý dvor.

Uzatvorili sme zmluvu o prenájme rozhlasových konzol, vďaka čomu sa už na jar bude rozhlas rekonštruovať a spolu s ním bude po obci naťahaný optický internet vzduchom.

Podarilo sa nám získať dotáciu na uskutočnenie ozdravných rezov na verejných priestranstvách. Súčasťou tohto projektu bol aj dendrologický posudok, čoho výsledkom boli odporúčania na ozdravné rezy a bohužiaľ aj výruby niektorých zdravie ohrozujúcich stromov.

 

Čo riešime:

Koncom roka sme uzatvorili zmluvu na informačný systém, ktorý bude po dokončení prístupný na obecnej stránke. Prostredníctvom neho bude možné zistiť, kadiaľ sú vedené inžinierske siete, presnejšie určiť, kde sú hranice pozemkov, či sprehľadnenie Územného plánu obce Dolné Dubové.

Podali sme žiadosť o dotáciu na dobudovanie kanalizácie v ulici pri čerpacej stanici (asi 350m). Rovnako sme podali žiadosť o dotáciu na komunálne vozidlo, na výsledky zatiaľ čakáme.

Začiatkom roka by sme mali získať dotáciu od PPA na rekonštrukciu strechy na budove Obecného úradu. Chystáme niekoľko projektov, či už na rekonštrukciu budovy Starej školy, alebo na nadstavbu ZŠ s MŠ a telocvične, Zberný dvor a podobne. Pretože bez projektov sa dotácie žiadať nedajú a momentálne máme iba pár, s ktorými čakáme na vyhlásené dotačné výzvy.

 

V roku 2022 budú komunálne voľby. Možno niekto z Vás zvažuje kandidatúru na starostu, či poslanca. Vy, budúci kandidáti, by ste sa mohli v priebehu roka prísť pozrieť na zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby ste mali predstavu, čo je náplňou práce jednotlivých funkcií.

 

A teraz už dovoľte samotné prianie:

Prajem Vám, milí obyvatelia obce Dolné Dubové, nech je pre Vás rok 2022 lepší, ako ten minulý. Nech Vás všetko zlé obchádza, zostaňte zdraví a zostaňte šťastní. Prajem Vám dobrých susedov, milujúcich priateľov a rodinu, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Nech sa Vám všetko, čo ste si pre rok 2022 zaumienili či predsavzali splní.

 

Ešte raz všetko najlepšie,

 

Jozef Čapkovič,

starosta Dolné Dubové

Detská ambulancia Špačince

MUDr. Poláková Detská ambulancia Špačince neordinuje od 27.12. do 31.12.2021. Zatupuje MUDr. Bílik Dolná Krupá od 7:30 do 11:30 hod.

Obecný úrad počas sviatkov

Vážení spoluobčania,

z dôvodu čerpania dovoleniek bude Obecný úrad v Dolnom Dubovom od 23.12.2021 do 3.1.2022 pracovať v obmedzenom režime.

Ďakujeme za pochopenie,

S pozdravom

Ing. Jozef Čapkovič, starosta

 

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022-2024

Stiahnuť Programový rozpočet 2022  

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022 – 2024

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Rozpočet

rok 2024

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 330 000 333 000 335 900
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 65 000 65 000 66 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 000 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 29 000 29 500 30 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 000 85 400 88 000
Bežné príjmy 546 100 551 000 558 000
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 546 100 551 000 558 000
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 000 8 500 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 000 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 400 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 45 000 46 000 47 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 25 000 26 000 27 000
08 – Vzdelávanie 2 000 2 000 2 000
09 – Šport 7 500 8 000 8 000
10 – Kultúra 26 700 12 000 13 000
11 – Prostredie a život 17 700 18 000 18 500
12 – Sociálne služby 2 800 3 000 3 000
13 – Administratíva – bežná prevádzka 137 000 138 000 139 000
Bežné výdavky 290 100 281 200 286 000
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 33 000 45 800 47 000
Výdavky na školstvo 200 000 201 000 202 000
Výdavky celkom 546 100 551 000 558 000
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

Schválený dňa 16.12.2021 uzn. č.  94/2021

V Dolnom Dubovom, dňa   17.12.2021

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce                                                                                                                                                                                   

VZN 06/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 6/2021

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa 17.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022

Čítať viac

VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E
č. 5/2021

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    17.12.2021
VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    01.01.2022

Čítať viac

VZN 04/2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 4/2021

o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa 17.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022

Čítať viac

VZN 03/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva toto:

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 3/2021

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa 17.12.2021  

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa 1.1.2022  

Čítať viac

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.12.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2021 a výhľadu 2021

5. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2021, výhľad 2021

6. Žiadosti o dotácie

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2022-2024

8. Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2022-2024

9. T-mapy – cenová ponuka

10. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Dubové

11. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Dubové

12. VZN 3/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

13. VZN 4/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

14. VZN 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

15. VZN 6/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové

16. Zmluva o výpožičke OZ Dolnodubovčan

17. Žiadosť o výmenu pozemkov v k. ú. obce

18. Rôzne:

a. Usporiadanie vlastníctva na pozemku v užívaní obce

b. Rozpočtové opatrenia

c. Dianie v obci

19. Diskusia

20. Návrh na uznesenie

21. Záver