Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 13. decembra 2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.12.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2021 a výhľadu 2021

5. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2021, výhľad 2021

6. Žiadosti o dotácie

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2022-2024

8. Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2022-2024

9. T-mapy – cenová ponuka

10. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Dubové

11. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Dubové

12. VZN 3/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

13. VZN 4/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

14. VZN 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

15. VZN 6/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové

16. Zmluva o výpožičke OZ Dolnodubovčan

17. Žiadosť o výmenu pozemkov v k. ú. obce

18. Rôzne:

a. Usporiadanie vlastníctva na pozemku v užívaní obce

b. Rozpočtové opatrenia

c. Dianie v obci

19. Diskusia

20. Návrh na uznesenie

21. Záver