Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: august 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEREJNENIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“, v zmysle § 6 ods. 5 zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje verejnosti, že

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové sú prístupné k nahliadnutiu na:

– internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA – v digitálnej forme ( https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-01-2022-uzemneho-planu-obce-dolne-dubove ) – na webovom sídle obce Dolné Dubové (www.dolnedubove.sk) – v digitálnej forme

– Obecnom úrade v Dolnom Dubovom – v tlačenej forme

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu:

– Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (e-mail: martina.sarikova@minv.sk, tel: 033/ 55 64390 )

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu.

Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

Vyvesené dňa: 10.08.2022

Zvesené dňa: 24.08.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Dolné Dubové
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022,

ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022

1 volebný okrsok
volebná miestnosť : Zasadačka Dolné Dubové č. 1

Jódové tabletky

Vážení občania, nové jódové tabletky pre obyvateľov s trvalým, ako aj registrovaným prechodným pobytom v obci si môžete prevziať na obecnom úrade od 4. augusta 2022 do 31. augusta 2022 v čase úradných hodín. Pre prevzatie si so sebou zoberte občiansky preukaz a zároveň môžete odovzdať staré balenia (výdaj nových tabliet nie je podmienený odovzdaním starých). Za domácnosť ich môže vyzdvihnúť jeden člen rodiny.

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková, ambulancia Dechtice, čerpá od 8. do 16. augusta 2022 dovolenku. 8. – 12.8. zastupuje MUDr. Gajdošová Chtelnica, 15. – 16.8. zastupuje MUDr. Lančarič Dolná Krupá.

Zmena otváracích hodín Pošta Špačince

Od 1.8.2022 POŠTA ŠPAČINCE poskytuje služby verejnosti nasledovne:

Pondelok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Utorok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Streda – 8:00-13:00 14:00-17:00

Štvrtok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Piatok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Sobota – ZATVORENÉ

Nedeľa – ZATVORENÉ

Delegovanie člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie/Okrskovej volebnej komisie v Dolnom Dubovom, pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 : zverejnenie údajov na doručovanie

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Miestna volebná komisia
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí)

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Do miestnej volebnej komisie v obciach, v ktorých je utvorený len jeden volebný okrsok má právo do 30. augusta 2022 delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, deleguje politická strana alebo koalícia jedného člena a jedného náhradníka len do miestnej volebnej komisie, pretože miestna volebná komisia v deň volieb plní úlohy okrskovej volebnej komisie. Z uvedeného dôvodu politická strana alebo koalícia v takýchto obciach už do okrskovej volebnej komisie člena a náhradníka nedeleguje.
Kontaktné údaje :
e-mail : obec@dolnedubove.sk
Adresa : Dolné Dubové 1, 919 52  Dolné Dubové