Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 10. novembra 2022

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-140/2022 o vydanie súhlasu na výrub 16 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 2000/11, 2013/3 a 2013/4 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu „Sad sa nachádza v trase plánovanej splaškovej dažďovej kanalizácie.“

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

stiahnuť verejnú vyhlášku

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.08.2022 podal Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e
v  s p o j e n o m  ú z e m n o m  a  s t a v e b n o m  k o n a n í

na stavbu „ Rodinný dom 1B “ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2000/75 – RD, 2000/77 – prípojky inž. sietí, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

stiahnuť verejnú vyhlášku

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.08.2022 podal Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e
v  s p o j e n o m  ú z e m n o m  a  s t a v e b n o m  k o n a n í

na stavbu „ Rodinný dom 4B “ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2000/50 – RD, 2000/77 – prípojky inž. sietí, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

stiahnuť verejnú vyhlášku

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 02.09.2022 podal AGRO Krajčovič, s.r.o., IČO 47233257, 919 55 Kátlovce 291, ktorého zastupuje Jozef Kavický, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 136 (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e

na stavbu „ Skladová hala “ (ďalej len „stavba“) na pozemku register „C“ parc. č. 499/24 – hala, 499/22 – požiarna nádrž, elektrocentrála, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové, na umiestnenie ktorej bolo vydané Obcou Dolné Dubové územné rozhodnutie pod č. Výst.DDU80/2021/Tá-105 zo dňa 30.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2022.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

stiahnuť verejnú vyhlášku

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 08.07.2022 podal Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e
v  s p o j e n o m  ú z e m n o m  a  s t a v e b n o m  k o n a n í

na stavbu „ Rodinný dom 1A “
(ďalej len „stavba“) na pozemku register „C“ parc. č. 2000/76 – RD, 2000/77 – prípojky inž. sietí, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.

Referendum 2023

Informácie pre voliča

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

–   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)