Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 9. decembra 2022

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční v stredu

14.12.2022 o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Dubové

6. Rozpočtové opatrenie

7. Žiadosť o majetkovo – právne vysporiadanie držby pozemkov

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

Igor Tomovič

starosta