Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 12. decembra 2022

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková – Dechtice nebude ordinovať 13. a 14. decembra 2022. Súrne stavy ošetrí MUDr. Greková – Jaslovské Bohuice.

Zároveň žiada pacientov, aby každé respiračné ochorenie najskôr konzultovali telefonicky.

Referendum

Referendum 2023 – Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

·  osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1.2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

·   v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

·   elektronicky (e-mailom): na adresu: obec@dolnedubove.sk

·   vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

·   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

·  meno a priezvisko,

·  rodné číslo,

·  štátnu príslušnosť,

·  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

·  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“

·    prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

·  meno a priezvisko,

·  rodné číslo,

·  štátnu príslušnosť,

·  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.