Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: jún 2023

ZVEREJNENIE VV VO VECI VYDANIA KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA : „C7-A4 ZARIADENIE NA PRETAVOVANIE KOVOVÝCH RAO“ – R199/2023(ZÁZNAM Č. 5347/2023)

ZVEREJNENIE VV VO VECI VYDANIA KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA : „C7-A4 ZARIADENIE NA PRETAVOVANIE KOVOVÝCH RAO“ – R199/2023(ZÁZNAM Č. 5347/2023)

zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“ vydanie rozhodnutia č. 199/2023.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/152dad84-dadd-4827-8026-1684db56d4fc

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1598-2023/

 

Upozornenie pre majiteľov psov

Žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili  psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z.  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Zákon č. 2822002 Z. z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov – Priestupky.pdf (141.09 kB)

 

 

Aktualizácie v konaní v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – zverejnenie návrhu rozhodnutia

Aktualizácie v konaní v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – zverejnenie návrhu rozhodnutia

Verejná vyhláška ÚJD SR vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica – zverejnenie návrhu rozhodnutia.
Písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnená po dobu 15 dní.

Na stiahnutie: 
– Zverejnenie informácii (226.95 kB) (pdf)
– Návrh rozhodnutia (467.93 kB) (pdf)
– Žiadosť JAVYS (140.42 kB) (pdf)
– Upovedomenie o návrhu rozhodnutia (152.18 kB) (pdf)

Bližšie informácie nájdete aj na linkoch:
https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/
https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e67f73b1-f847-40a2-844d-14db6f321268

Informácie pre voliča – Voľby do NRSR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

 

V
Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

 

VI Voľba poštou
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
***
Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk/?volby-nrsr

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude v pondelok  12.6. a v utorok 13.6. otvorená od 8:00 do 11:00 hod.