P O Z V Á N K A 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať v piatok  26.10. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

  

 Návrh  programu:

 

1.    Otvorenie zasadnutia OZ

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba návrhovej komisie

4.    Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na obdobie 2019-2021

5.    Návrh rozpočtu obce na obdobie 2019-2021

6.    Schválenie odpredaja obecného pozemku

7.    Výber nájomníka na 1-izb.byt A1

8.    Chodníky II. B Etapa

9.    Spoločný stavebný úrad Trnava

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na  uznesenie

13. Záver

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: