P O Z V Á N K A

 na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať vo štvrtok  29.11. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

          Návrh  programu:

 

1.    Otvorenie zasadnutia OZ

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba návrhovej komisie

4.    Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu 1-9/2018

5.    Plnenie rozpočtu obce 1-9/2018

6.    VZN 1/2019 dane

7.    Výber nájomníka na 2-izb.byt na b.j. č 240

8.    Zš s Mš

9.    Informácia o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce

10.Stanovenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra, podmienky účasti a    spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Dubové

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: