P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať v piatok  30.11. 2018 o 17.30 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

     Návrh  programu:

 

1.  Otvorenie zasadnutia OZ

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ (predseda miestnej volebnej komisie)

4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným  starostom.

5.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6.    Vystúpenie novozvoleného starostu - príhovor

7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva

8.    Voľba návrhovej komisie, ďalších komisií, voľba ich predsedov a členov

9.    Určenie platu starostu obce

10.Zástupca starostu

11.Voľba zástupcu sobášiaceho, voľba člena rady školy, poverenie člena OZ na zvolávanie zasadnutí

12.Rôzne

13.Diskusia

14.Záver

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: