VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 OBCE DOLNÉ DUBOVÉ

                         

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom svojím uznesením č. zo dňa 29.11.2018, podľa ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vyhlasuje konanie voľby hlavného  kontrolóra  Obce Dolné Dubové na deň 24.01.2019 o 18 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1.      Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:

-  Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

- Vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa – výhoda.

2.      Náležitosti prihlášky:

- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

- Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti (výkon funkcie hlavného kontrolóra, samosprávne činnosti, ekonomické a pod.).

- Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia.

Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

- Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva. 

3.      Ďalšie predpoklady:

 

- Najmenej 6 rokov praxe vo verejnej,  alebo štátnej správe a prax v riadiacej,   

 

      ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva

- Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

- Užívateľské ovládanie počítača ( Microsoft Word, Excel a iné)

- Dynamická a silná osobnosť

- Komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- Reprezentatívne vystupovanie

- Flexibilnosť

- Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

- Občianska a morálna bezúhonnosť

 

Uchádzač na funkciu hlavného  kontrolóra Obce Dolné Dubové zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra“                

 na adresu:

Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové č.1, 91952  Dolné Dubové 

do  09.01.2019  do 15:00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Dolnom Dubovom.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania je    01.02.2019

 

SPÔSOB VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

 

 

a) Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

b) Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným  hlasovaním poslancov OZ.

d) Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.

e) Pracovný pomer bude uzavretý na  0,065  úväzku pracovného času.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 14.12.2018

          

                                                                                   Ing. Jozef Čapkovič, v.r.

                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: