P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Dolné Dubové,

 ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

20.12. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

 

   Návrh  programu:

 

1.    Otvorenie zasadnutia OZ

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba návrhovej komisie

4.    Zriadenie spoločného obecného úradu

5.    Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh na  uznesenie

8. Záver

 

                                

 

 

                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                  starosta obce

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: