P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

24.1. 2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.   Otvorenie zasadnutia OZ

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Voľba návrhovej komisie

4.   Voľba hlavného kontrolóra obce

5.   Rôzne

6.   Diskusia

7.   Návrh na  uznesenie

8.   Záver

 

 

 

 

Ing. Jozef  Čapkovič          

                                                                                                                                    starosta obce

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: