Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 19.03.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE – V1 v rámci realizácie projektu D4.7.".

Verejnosť môže do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  oznámeniu doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Uvedené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva ŽP SR na adrese: enviroportal.sk/sk/eia/detail/2.-etapa-vyradovania-je-v1-zmena-planovanej-finalnej-podoby-objektovej-

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: