Obec Dolné Dubové

Obecný úrad, 91952  Dolné Dubové č. 1

Tel.: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obec Dolné Dubové podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Dolné Dubové

 

Požadované predpoklady a požiadavky:

A.     Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

a.       Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

b.      Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

c.       Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

B.     Iné požiadavky:

a.       Bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

b.      Zdravotná spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c.       Zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá sa má vykonávať,

d.      Ovládanie štátneho jazyka,

e.       Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,

f.       Organizačné schopnosti,

g.       Komunikatívnosť.

 

C.     Zoznam požadovaných dokladov

a.       Písomná prihláška do výberového konania,

b.      Profesijný životopis,

c.       Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie,

d.      Návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah max. 3 strany)

e.       Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

f.       Doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe

g.       Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy

h.      Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

 

Dátum a miesto podania prihlášky:

Prihlášky zasielajte do 12. apríla 2019 do 15:00 v zalepenej obálke s označením:

„Neotvárať – výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ Dolné Dubové“ na adresu Obec Dolné Dubové, Obecný úrad, Dolné Dubové č. 1, 919 52 Dolné Dubové. Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

 

V Dolnom Dubovom dňa 18.3.2019                                     Ing. Jozef Čapkovič – starosta obce

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: