OBEC   DOLNÉ   DUBOVÉ

  

DODATOK   č. 7

 

k VZN č.  4/2008

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu

výdavkov škôl a školských zariadení

na území Obce  Dolné Dubové

  

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Dubovom dňa ...2019

                                             Účinnosť: ...2019

                                              Vyvesené: 25.3.2019

                                            Zvesené: ...2019

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa ...2019  Dodatok č.7   k VZN č. 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce  Dolné Dubové

 

Týmto dodatkom sa mení

 § 4

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

  

(1)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

a)  stravníci od 2 – 5 rokov (deti navštevujúce MŠ denné, okrem detí navštevujúcich posledný ročník MŠ):                                                                                 1,27 €/deň

b) stravníci v poslednom ročníku MŠ (deti navštevujúce MŠ denné):         body (4) až (8)

c) stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed):                                               1,09 €/deň

  

(2)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  1,27 € za 1 obed.

 

(3)   Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet ZŠ s MŠ Dolné Dubové, číslo účtu SK78 5600 0000 0011 1598 3005

 

(4)   V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. a) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

 

(5)   Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle uvedeného zákona sa poskytuje na dieťa vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant).

 

(6)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcim posledný ročník materskej školy vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 4. finančného pásma vo výške 1,27 €/deň. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom, a to vo výške 0,07 €/deň.

 

(7)   Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (na základe potvrdenia vystaveného lekárom-špecialistom, ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.), poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, výlučne bezhotovostnou platbou.

 

(8)   Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a nebolo odhlásené zo stravovania deň vopred, uhrádza stravu vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 4. finančného pásma v sume 1,27 €/deň. Dotácia sa na tento účel neposkytuje, je poskytnutá výlučne v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde podmienkou je účasť v materskej škole a odobratie stravy zároveň.

 

V Dolnom Dubovom, dňa ...2019

 

                                                        

                                                                                             Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                          starosta

 

 

 

 

             

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: