Obec Dolné Dubové 

Obecný úrad, 919 52 Dolné Dubové č.1

tel: 033/ 5592 633

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

 

Prerokovanie návrhu ZADANIA Územného plánu obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 - 18 zákona č. 50/1976 Zb. a v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

 

 

Zadanie je vypracované v zmysle § 20 odsek 1) Stavebného zákona a obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba v územnom pláne obce riešiť a podrobné požiadavky na jeho formu, rozsah a obsah spracovania.

 

 

 

Návrh Zadania bude vystavený k verejnému nahliadnutiu podľa § 20 odsek 3) stavebného zákona po dobu 30 dní na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom, v lehote

 

 

 

od 08.apríla 2019 do 09.mája 2019 (vrátane).

 

 

 

S návrhom Zadania je možné sa  oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom a taktiež na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk).

 

Zadanie - textová časť:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=269:zadanie-navrh-dolne-dubove-tlac&start=20

Zadanie - problémový výkres:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=270:zadanie-navrh-dolne-dubove-07-problemovy&start=20

 

 

 

            Zároveň Vás žiadame, aby ste svoje stanoviská a pripomienky v zmysle § 20 odsek 4) stavebného zákona uplatnili v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

 

 

 

 

S pozdravom,

 

Ing. Jozef Čapkovič

 

      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 08.apríla 2019

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa :

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: