P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v utorok

7.5.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Dodatok č. 7 k VZN č.4/2008

5.      Požiadavka firmy Netcon na umiestnenie antény

6.      Rôzne:

a.       Alternatíva využitia NFP na opravu strechy Kultúrneho domu

b.      Optimalizácia Javys

c.       Rekonštrukcia elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach

d.      Príspevky od VÚC Trnava

e.       Územný plán - zadanie

f.       Dianie v obci

7.      Diskusia

8.      Návrh na  uznesenie

9.      Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: