Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 15.05.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti"Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO", navrhovateľa JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava.

Verejnosť môže do "Rozhodnutia" nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Rozhodnutie  bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu do 15  dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: