P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

19.9.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

    Návrh  programu:

1.       Otvorenie zasadnutia OZ

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.       Voľba návrhovej komisie

4.       Plnenie rozpočtu za obdobie 01-06/2019

5.       Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-06/2019

6.       Dodatok č. 8 k VZN 4/2008

7.       OPP - Určenie členov kontrolnej skupiny a zoznam kontrolovaných subjektov

8.       Rôzne:

a.       Chodníky II. etapa – práce naviac

b.       UPN navrhované varianty riešenia lokalít

c.       Prehĺbenie jarkov hlavná ulica

d.       Náučný chodník

e.       Likvidácia odpadových vôd zo žúmp

f.        Optimalizácia Javys – stanovisko dotknutých obcí

g.       Rozpočtové opatrenia

h.       Dianie v obci

9.       Diskusia

10.   Návrh na  uznesenie

11.   Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: