P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v utorok

3.12.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.       Otvorenie zasadnutia OZ

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.       Voľba návrhovej komisie

4.       Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2019

5.       Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2019

6.       Posledná faktúra od CS – Parkovisko pri OcÚ

7.       Rozpočtové opatrenia

8.       VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

9.       VZN 2/2020 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

10.    Žiadosti o dotácie

11.    Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2020-2022

12.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2020-2022

13.    Schválenie zadania Územného plánu obce Dolné Dubové

14.    Určenie nájomníka na NB č. 241

15.    Schválenie nájomnej zmluvy bytu A1

16.    Rôzne:

a.     Ponuka správy obecného TV kanálu

b.     Ponuka Prorozvoj – Wifi pre Teba

c.     Ponuka Osobnyudaj.sk – Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

d.     ZŠsMŠ – vykurovacie telesá; priestor na cvičenie v zimnom období; počty žiakov

e.     Vianočné trhy

f.      Ostatné

17.     Diskusia

18.     Návrh na  uznesenie

19.     Záver 

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                             starosta obce

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: