P O Z V Á N K A


 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať

 

vo štvrtok  14.04. 201619.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

         Návrh  programu:

 

 1.  Otvorenie zasadnutia OZ

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3.  Voľba návrhovej komisie

 4.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu 1-12/2015

 5.  Plnenie rozpočtu 1-12/2015

 6.  Plán práce hlavného obce na 1.polrok 2016

 7.  VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

 8.  VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1.ročníka ZŠ

 9.  Zateplenie 9. b.j. č. 239

 10.  Plat starostu

 11.  Rôzne

 12.  Diskusia

 13.  Návrh na  uznesenie

 14.  Záver

   

   

                                                                                        Peter Bobek

                                                                                        starosta obce

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: