Postavte sa za našich hasičov na  http://www.stojimezahasicmi.sk/                                                                      

  a pomôžte im vyhrať atraktívne ceny.

 

 

Pravidlá reklamnej súťaže s názvom "Stojíme za Hasičmi"


I. Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Stojíme za hasičmi" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka
 2. 10284/L (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ usporadúva túto Súťaž so súhlasom občianskeho združenia s názvom Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, so sídlom Kutuzovova ul. č. 17, 831 03 Bratislava, identifikačné číslo 00177474 zapísaným v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 3. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

II. Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha v čase od 25. 3. 2016 do 30. 4. 2016.

III. Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa ani osoby, ktoré sú vo vzťahu k Usporiadateľovi v obdobnom vzťahu. Účastník sa do súťaže môže zapojiť iba raz.

IV. Výherca Súťaže

Výhercami v Súťaži sa môžu stať len obce so zriadeným dobrovoľným hasičským zborom uvedené v zozname uverejnenom na stránke www.stojimezahasicmi.sk (ďalej len „obec s DHZ“). Víťazmi sa stanú tie hasičské zbory, ktoré podporí najväčšie percento ľudí. Hodnotiť sa bude pomer zapojených do hry k celkovému počtu obyvateľov. Účastníci berú na vedomie, že sa výhercami Súťaže stať nemôžu.

V. Výhra v Súťaži pre výhernú obec s dobrovoľným hasičským zborom

Výhrou v Súťaži je:
1. cena: Motorová striekačka PS 12 s obsahom motora 2078 cm3 ( 98 zdvih a vŕtanie 82 mm )
2. cena: Sada športových hadíc ( 4 x hadica C 38 superšport Reflex Orange 20m a 3 x hadica B 65 superšport Reflex Orange 20m + Sada sacieho vedenia ( 2x savica A 110 2,4 m so spojkami profi, 1 x sací kôš profi )
3. cena: kalové čerpadlo HERON EMPH 80 s príslušenstvom
4. až 6.cena: Sada športových dresov ( 8 x hasičský dres a 8x elastické nohavice) s ľubovoľnou grafikou
7. až 10. cena: 504 fliaš minerálne vody Budiš 1,5 l
(ďalej len „výhra“).

VI. Podmienky účasti v Súťaži a hlasovanie

 1. Účastník sa zúčastní v Súťaži tým, že:
  a) na internetovej stránke www.stojimezahasicmi.sk sa zaregistruje ako účastník, pričom pri registrácii uvedie v príslušných poliach svoj facebook login alebo prihlasovací mail a prezývku a
  b) po registrácii svoj hlas udelí ľubovoľnej ním zvolenej obci s DHZ.
 2. Obec s DHZ sa zúčastní v Súťaži tým, že si prevezme od Usporiadateľa výhru, ak sa stala výhercom v Súťaži. Zúčastnením sa v Súťaži účastník a obec s DHZ, ktorá sa stala výhercom v Súťaži, vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa nimi riadiť.
 3. Každý Účastník sa môže do Súťaže zapojiť a hlasovať len raz. Každá obec s DHZ sa môže stať výhercom v Súťaži iba raz.
 4. Hlasy pre prvých 10 zborov sa budú priebežne kontrolovať a hlasy zo zjavne podvodných adries nebudú započítané. Odrátanie takýchto hlasov môže spôsobiť zmenu poradia víťazov.

VII. Výhry v Súťaži

 1. Výhru môže získať iba prvých desať obcí s DHZ, ktoré počas doby trvania tejto Súťaže získajú od účastníkov najvyššie percento hlasov. V sporných prípadoch si Usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 2. Usporiadateľ uverejní zoznam obcí s DHZ, ktoré sa stali výhercami v Súťaži na stránke www.stojimezahasicmi.sk.
 3. Usporiadateľ bude výhru doručovať osobne alebo poštou obci s DHZ, ktorá sa stala výhercom podľa týchto Pravidiel, a to na adresu obecného úradu obce s DHZ alebo na inú adresu, ktorú obec s DHZ usporiadateľovi oznámi. V prípade, ak si obec s DHZ, ktorá sa stala výhercom, výhru riadne a včas neprevezme alebo ju prevziať odmietne, nárok na výhru jej zaniká a na jej miesto nastúpi obec s DHZ, ktorá v Súťaži získala po nej najvyššie percento hlasov účastníkov.
 4. Výsledky súťaže budú zverejnené dňa 5.5. na stránke www.stojimezahasicmi.sk

VIII. Osobné údaje

Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, poštové smerovacie číslo, email) na účely zabezpečenia riadneho priebehu Súťaže, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súhlasí s tým, že o informáciách súvisiacich so súťažou môže byť informovaný emailom. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

IX. Zodpovednosť organizátora

 1. Na výhru obci s DHZ nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 2. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na obec s DHZ, ktorá sa stala výhercom, okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj na zmenu vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 2. Účastníci Súťaže a obce s DHZ sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na web stránke www.stojimezahasicmi.sk.
 3. Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22. 3. 2016.

V Bratislave dňa 22. 3. 2016

Slovenské pramene a žriedla, a.s.

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: